Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               gÉÃtÄPÀªÀÄä  vÀªÀÄzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¢rتÀĤ  14 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¯ÉSÁ£ï FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÆr¹zÀÄÝ SÁ¸ÀV O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆlÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  SÁ¸ÀV OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀ §zÀ®Ä ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄzÀÝjªÀÄzÀ ªÁAw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢ªÀÄzÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖnzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 zÉÆqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà  ºÉƸÀªÀĤ  ¸Á: UÀzÀælV  ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: UÀzÀælV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ UÁæªÀÄ ¥ÀªÀÄZÀAiÀÄvï CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ 2 £Éà ºÀAvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀ£ÉAiÀÄ°è  zÉÆqÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀªÀÄzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ ZËqÀªÀÄä CªÀgÀ zÉëUÉ  zÉÆqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ CzsÀåPÀëgÉÆA¢UÉ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä §AzÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹mÁÖV ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉʱÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.12.2012 gÀAzÀÄ zÉÆqÀ¥Àà ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ PÀÆr ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄwÛUÉ ºÀQ ¸ÀƼÉà ¤ÃªÀÅ ¨Át ©qÀ¨ÉÃrjà CAzÀgÉ ¨Á£À ©nÖ¢ÝÃj ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ¤UÉ HgÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ  CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà §A¢ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 25.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 171/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  26.12.2012 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.