Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 21-02-2013 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉUÉ UÉdÓ¯ÁUÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á; UÉdÓ¯ÁUÀlÖ UÁæªÀÄ.2) ªÀĺÀäzï gÀ¦üà ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á; ºÀnÖ PÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä FgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1780/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè EªÀÅUÀ¼ÀÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÀäzï gÀ¦üà ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ. zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21/02/2013 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB38 ªÀµÀð MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 520/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 21/13 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢¸ÉÆãÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄB20 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBºÀqÀUÀ° vÁAqÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 2]²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 3]PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 4]®Qëöäà UÀAqÀ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 5] zsÀ£ÀPÀ¥Àà ¸ÀºÀ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀ̪À¼À®è, CAvÁ ¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¸ÀÄqÀÄj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 4 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A 498 (J)¸À»vÀ149L.¦.¹ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ¢: CAiÀÄåtÚ PÉÆgÀ« 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ,¸Á:ZÁUÀ¨sÁ« FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ PÁå£Àìgï UÀqÉØAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆÃvÁÛVzÀjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æêÀÄw  AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: CAiÀÄåtÚ PÉÆgÀ« 60 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« PÁåA¦ vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 04/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.21-2-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¸Á: PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr L© PÀqɬÄAzÀ §¸ÁåöåAqï PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J.36/7074 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Àà vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 25ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ) §AqÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, s¸Á; «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E§âgÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A. 504, 323, 324, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.