Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jan 2013

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


                      ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÄAqÀgÀV ¢£ÁAPÀ-01/01/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ  ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À JqÀUÁ°£À QgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzÀåzÀ°è PÀaÑzÀÝjAzÀ  aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¸ÀgÀPÁgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ  ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß jªÀiïì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-01/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                    ªÀÄÈvÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB AiÀÄzÀÝ®¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀÝ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è CzÀgÀ UÁgÀÄ ªÀÄÆV£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 01-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀA D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À  oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA 01/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ-01/01/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»§Æ§ ¨sÁµÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±À²PÁAvï vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV r¸ÉÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ¨sÁµÀ, ¨sÁµÀ ºÉÆl¯ï PÀjUÀÄqÀØ NtÂ. zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀªÀÄä ªÀÄ»¼Á gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ MvÁ۬ĹzÀÄÝ DUÀ ±À²PÁAvï  FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw C¢PÁjUÀ½AzÀ §A¢gÀÄ¢®è ºÁUÀÄ 30 Q.«Äà ªÉÄîàlÄÖ C¢PÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ ElÖ ºÁ¼ÀÄ CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀUÉ DvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ F HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è DAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A: 341,323,504.506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2012 gÀAzÀÄ  77 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,