Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jun 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ: 11.06.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳುಗ¼ÁzÀ 1) ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂ: ಇಮಾಮಹುಸೇನ್ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಆಟೋ ನಂ: AP21Y0844 ಚಾಲಕ ಸಾ: ತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗಾºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ನಂ: AP21Y0844ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಕಲಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತ ಸಂಜೀವ ತಂ: ಸುರೇಶ ವಯ: 29ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಲಾರಿ ನಂ: KA23 A 2772 ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕನಗಲ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿ: ಬೆಳಗಾವಿ FvÀನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: AP21Y0844 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಅಟೋಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2016 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹s & 187 LJA« DPÀÖ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 01-6-16 gÀAzÀÄ 1700jAzÀ 2-6-16 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÉƸÀÆgÀ¥Àà 30ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄ£É £ÀA.n. ¨ÁèPï 6/127, Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À ªÀÄ£É £ÀA,n.¨ÁèPï 6/127 Dgï.n.¦. J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr a®PÀ ªÀÄÄjzÀÄ  M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉÃqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ  ¸ÉÆä J¯ï.E.r. n.«. (32 EAZï)  CA.Q.gÀÆ. 32,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/16 PÀ®A 454,457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :12.06.2016 gÀAzÀÄ  86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.