Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 22.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dAiÀĪÀÄä @ dAiÀĸÀÄzsÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄZÀÑgÀzÁ£À PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÉPÀÄÌ CPÀ¹äPÀªÁV fV¢zÀÝjAzÀ ¢Ã¥ÀªÀÅ ºÀ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ vÉÆlÖ §mÉÖUÀ½UÉ ¸ÀºÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖWÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀÄì ¨ÉÆÃzÀPÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 05-02-2012 gÀAzÀÄ gÀDwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d£ÁzÀð£À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀ¼É ºÉÆ®PÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ «µÀzÀ CA±ÀªÀÅ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À JA.PÉ §AqÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ dA§AiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸Á§tÚ, 20 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-05-EPÀÆå-1150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CA¨ÁªÀÄoÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ºÁQ ¤°è¹ CA¨ÁzÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-05-EPÀÆå-1150 C.Q.gÀÆ. 25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀŪÀAvÀzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 04.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉUÀ§ÄâgÀÄ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ ªÀĺÉÃAzÁæ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á. aPÀÌ CgÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀè £ÀA. PÉ.J. 26/J¯ï 6085 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉZï.J¸ï. ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á. ºÉUÉÎÃj f: avÀæzÀÄUÀð FvÀ£À£ÀÄß PÀļÀj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ wêÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉZï.J¸ï. ²ªÀtÚ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹. gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 05/02/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13- 00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà AiÀÄgÀ¢ºÁ¼À 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÉAa FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÀÄqÀÄUÀ §AzÀÄ ¤ÃªÀÄä ºÀÄ°è£À §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯É ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ºÀÄ°è£À §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CµÉÆ×wÛUÁUÀ¯É £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CVß ±ÁªÀÄPÀzÀ¼ÀPÉÌ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ DUÀ¯Éà £À£Àß 3 mÁæöåPÀÖgÀ ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ 3 §Ar eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¦à ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/- UÀ¼ÀµÀÄ× ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆPÀgÀÄ ©Ãr ¸É¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁQzÀÝjAzÀ UÁ½UÉ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £É®Äè ºÀÄ°è£À §t«UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 01-12 gÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2012 gÀAzÀÄ -183-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.