Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jul 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ.31-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಣದಾಳ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, 45 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ  ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) Knock Out Beer  650 Ml 14 ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದರ ಬೆಲೆ 105 ರೂ.ಗಳು ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 1575 ರೂ. ಹಾಗು 2) Knock Out Beer  330 Ml 24 ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದರ ಬೆಲೆ 60 ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 1440  ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3015 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಅಧೇಶಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ.101/15 ಕಲಂ.32,34  ಕೆಇ ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

            ¢£ÁAPÀ: 30-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-20 UÀAmÉUÉ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹ámï dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E¹áÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ 9 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ¯ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 28,000 gÀÆ. 2) 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3) 7 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000 ºÁUÀÄ 6) ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,46,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2015. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ..CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

         ¢£ÁAPÀ : 30-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ºÉêÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°/¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©.J¸ï.ºÉƸÀ½î ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 1) 40 Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 90 JA.J¯ï. £À ¥Áè¹ÖPï ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- gÀÆ. 2) 14 ªÉÄPïqÀªÉ¯ïì gÀªÀiï 90 JAJ.¯ï. £À ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 490/- gÀÆ. 3) 28 N¯ïØ lªÉgÀ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï. £À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1652/- gÀÆ. MlÄÖ 3142/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 160/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2015 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¢£ÁAPÀ : 30-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ  ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå ªÀ:35 eÁ:F½UÉÃgÀ G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÉêÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°/¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©.J¸ï.ºÉƸÀ½î ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 1) 44 Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 90 JA.J¯ï. £À ¥Áè¹ÖPï ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1100/- gÀÆ. 2) 10 ªÉÄPïqÀªÉ¯ïì gÀªÀiï 90 JAJ.¯ï. £À ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 350/- gÀÆ. 3) 12 N¯ïØ lªÉgÀ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï. £À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q. 708/- gÀÆ. 4) 6 QAUï¦ü±Àgï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 630/- MlÄÖ 2788/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120/-EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2015 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ CªÀÄätÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ-30 eÁw- »AzÀÄ M¯ÉAiÀÄgÀ G- SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á|| AiÀiÁzÀªÁqÀ vÁ-ºÀÄPÉÌÃj ºÁ.ªÀ D£ÉºÉƸÀÆgÀ FvÀನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಲಿಂಗಸಗೂರ ಈಚನಾಳ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12/06/2015 ರಂದು   ಸುಷ್ಮಾ  ಇವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26/07/2015 ರಂದು ತಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವು ಆನೆಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿ ಅನ್ಯೊನ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ದಿನಾಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29/07/2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಷ್ಮಾ ಈಕೆಯು ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡಕಾಡಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಸುಷ್ಮಾ ಇವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/15 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ದಿನಾಂಕ:30/7/2015ರಂದು 17-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರನಾದ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದು ಮಾದಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ( ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ )  ತಾ: ಮಾನವಿ ಇತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ 19 ವರ್ಷ, ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ:26/7/2015 ರಂದು 22-00  ಗಂಟೆಯಿಂದ 23-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಿರ್ದೇಸೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಸದರಿ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು & ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:83/2015 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
: ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತರ: 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು , ಕೆಂಪು ಗೊಂದಿ ಮೈ ಬಣ್ಣ  ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖ , ಕಪ್ಪು ತಲೆಯ  ಕೂದಲು ಕೆಂಪು ಚೂಡಿದಾರ  ನೀಲಿ ವೇಲು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 30-07-2015 ರಂದು 14.10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ವಯ 22 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ್, ರಿಜೆನ್ಸ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಾ||ಅಸ್ಕಿಹಾಳ್ FvÀ£ÀÄ ನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ರೆಜೆನ್ಸಿ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾರ್ ಮುಂಚಿದ ನಂತರ ¸ÀÄAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. gÀªÀgÀÄ ಶಾಪಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ರವಾಗಿ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಊಟ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಮುಂಚಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 169/2015 ಕಲಂ 143 147 504 323 324 506 448 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 29/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå RAqÉæ, 60ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÀgÉUÀÄqÀØ.FPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ eÉÆÃ¥Àr ºÁUÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ1).MAzÀÄ UÀÄr¸À®Ä C.Q. 20,000/- 2)9 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q. 2,25,000/-3)10 aî ±ÉÃAUÀ C.Q. 25,000/-4)20 ¥ÁåPÉÃmï ºÀwÛ ©Ãd C.Q.18,000/-5)35 aî ¸ÀeÉÓ C.Q. 35,000/-6)4 QéAl¯ï UÉƧâgÀ C.Q. 8,000/-7)2 ¸ÉÃgÀÄ ¨É½î. C.Q. 20,000/-8) ¢£À§¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ§gÉ ºÁUÀÄ CqÀÄUÉ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ C.Q. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,71,000 gÀÆ. £ÀµÀÄÖ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉ:08/2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         ¢£ÁAPÀ.30-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ.27-07-2015 gÀAzsÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 28, eÁ-ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á-UÀ®UÀ.FvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ, 55 ವರ್ಷ,ಜಾ-ಮಡಿವಾಳ -ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ-ಗಲಗ  FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.30-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦gÁå¢ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r Cgï £ÀA 05/2015 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 29.07.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಗೋಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÄÃwæ  ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ  G: ¯Áj £ÀA J¦-16/ªÉÊ-5196  ¸Á: »¯Á®¥ÀÄgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï    f: ©ÃzÀgÀ FvÀನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಎ.ಪಿ-16 ವೈ-5196 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ  ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ-25 / 6157 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ರಭಸದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ   ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A : 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢£ÁAPÀ 30/7/15 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ  26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36 n¹-4102 mÁæöå° £ÀA.PÉJ 36 n-1141 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ  §¸ÀmÉ¥Àà J°UÁgÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §®UÀqÉ eÁ°AiÀÄ°è ºÉÆÃV vÉVΣÀ°è ©zÁÝUÀ DgÉÆæ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ  26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G:mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36 n¹-4102 mÁæöå° £ÀA.PÉJ 36 n-1141 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ fV¢zÀÄÝ, mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝÝ vÀ¯É, ªÀÄÄR, ªÀÄÆUÀÄ,¨Á¬Ä PÀ¥Á¼À ¥ÀÆwð dfÓzÀAvÁV ¸ÀܼÀzÀè°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ  65ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/15 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 30-07-2015 ರಂದು 21-00  ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 DI ಕಂಪೆನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ. 36 ಟಿಸಿ 4424 ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪನದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.100/2015 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2015 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   12,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.