Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà EªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 1/© £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¤ªÉñÀ£À £ÀA 173.174. ºÁUÀÆ 175 EªÀÅUÀ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄw zÁR¯ÁwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀ¢jzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£ÉÃzÀݪÀgÀÄ °AUÀªÀÄä E£ÉÆßçâ¼ÀÄ FgÀªÀÄä CAvÁ EzÀÄÝ, UÀAqÀ wÃjzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw °AUÀªÀÄä ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ ¦ügÁå¢ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd¼ÀîPÁåA¥ï FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 19-09-1995 gÀAzÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ ¸ÀzÀj ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¨sÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 2) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ °AUÀªÀÄä EªÀ¼À CtÚ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȵÀ×£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ 1) ²æêÀÄw PÉÆlæªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 56 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄAd½î £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ vÉÆÃj¹, vÀªÀÄä ºÉ¸Àj¯Éà £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀUÁð ªÀÄĨÁ¢¯Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2013 PÀ®A 419. 420. 465. 466. 471 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18/3/2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QæµÀÚ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ £À eÉÆvÉ PÉÆmÉßPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ °AUÀ¸ÀÄÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ: JA.PÉ. CfÃeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï PÁ²ÃA¸Á§, eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÁgï £ÀA:PÉ.J.36, J¥sï:1061 gÀ ZÁ®PÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÁgï £ÀA:PÉ.J36, J¥sï:1061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D£ÀAzÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤®èzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:29/13 PÀ®A:279,304 [J] L¦¹ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ wÀªÀÄäAiÀÄå 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝrzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 19-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÁªÀÅ E®èzÁUÀ, PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ `` K£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÉݣɯÉ, CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ, ¤£Àß vÀAzÉUÉ ZÁr ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄUÀÆ PÀÆqÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄ PÉý dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 53/2013. PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.19-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ¥Ánïï eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-37ªÀµÀð GBeɸÁÌA ©¯ïPÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÁB¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£À ¥ÁènUÉ «zÀÄåvÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁV ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤£Éß eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ HjUÉ §AzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2013 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2013 gÀAzÀÄ 174 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.