Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 04-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ   ವಯಾಃ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಕುರುಬರು ಉಃ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾಃ ಭೋಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಃ ಮಾನವಿ ಇತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ- ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗಳಾದ ಶಶಿಕಲಾ ವಯಾ-13 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಪೋತ್ನಾಳ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷೀಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ-04-03-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ. 36 ಈಬಿ-1535 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೀವಶಂಕರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೋಗಾವತಿ  ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ - ಸಿಂದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೋತ್ನಾಳಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ದಾಟಿ 1 ಕೀ.ಮಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿ  ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 8-15  ಗಂಟೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಎಡಬಾಜು ನಿಂತಿದ್ದ ಜೋಳದ ರಾಶಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮೀಶನ್ ಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಹಾಂಡಲಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂದನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ - ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುದ್ದ ಮಂಜಮ್ಮಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಜಮ್ಮಳು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫೀರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಜಮ್ಮಳ ಶವವನ್ನು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ  10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೆನೆ . ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾರ್  ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 85/2018 ಕಲಂ 279,304 () .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 187 .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 32 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀ PÁgÀ®PÀÄAn ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ¥Àà E§âgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 28-02-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ gÁ² «Ä¶£ï PÉüÀ®Ä §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAPÀıÀzÉÆrØ zÁn PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ »AzÉ PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-53/6021 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DzÀ¥Àà¤UÉ rQÌPÉÆlÄÖ, PÁgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀ¥Àà¤UÉ »AzɯÉÃUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ºÁUÀÆ ¨sÀ® ¨sÀÄdPÉÌ §ºÀ¼À M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ, PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀÄtºÀ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀ £ÀA PÉJ-53/6021 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 24/2018 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.03.2018 gÀAzÀÄ 228 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.