Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ: 06-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀĨÁµÀ vÀAzÉ dAVèèÁµÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA «zÁåyð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è vÉð ºÉÆÃV ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï ªÀÄzÀå ºÀ¼ÀîzÀ°è vÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ dAVè¨ÁµÀ vÀAzÉ gÀ»ªÀiï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 46/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, 20 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-11¸À-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀÄzÁå¥Á£À ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢£À §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 09-11-2013zÀ gÀAzÀÄ 7-50 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 45/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       ಈಗ್ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಉ: ಮನಕೆಲಸ ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ ಈಕೆಗೆ ತಲೆ ಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 08-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಆಂಜನೆಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ು:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2013 ಕಲಂ:174 CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÌöÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ªÀÄÈvÀ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮೌಲಾನ ತಂದೆ ದೋರೆಸಾಬ್, 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ,  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ನಿಡಿಜಿಂಟಾ ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡಲ, ಜಿ: ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ(ಎ.ಪಿ)  FvÀ¤UÉ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ zÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä DV DAiÀiÁ¸ÀªÁV DgÁ«Ä®èzÀAvÉ DV qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ vÀ£Àß HjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 8/.11.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 0400 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è. gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzsÉ ¹n §¸ïUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¥sÀÄmï¥Áxï ªÉÄÃ¯É zÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä ºÉZÁÑV DAiÀiÁ¸ÀªÁV DgÁ«Ä®èzÀAvÉ DV £ÀgÀ½ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J.ºÉZï.C±Àæ¥sï vÀAzÉ J¸ï.J ªÀÄfÃzï , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: mÁæöåPÀÖgï ¨ÉÆæÃPÀgï , ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¨ÉÆæÃPÀgï EzÀÄÝ , ¢:31-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï @ ¨Á© ¸Á: PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ , vÁ: §¼Áîj ²æäªÁ¸À , ¸Á: PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀA¢zÀÝ ºÀ¼É mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄzÀÄj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃQzÀÝ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt 2500/- gÀÆ PÉýzÁUÀ ¢.02-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢.08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á¼É §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ;09-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï & n ±ÉÆÃgÀĪÀiï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 & 02 gÀªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀæ±Àgï UÁr £ÀA.PÉJ-34/J-3434 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄzÀ°è vÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ªÀÄUÀ£É §¼Áîj d£À CAzÀgÉ K£ÀAvÀ w½zÀÄPÉÆAr¢Ýà E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.231/2013 , PÀ®A.143,147,148,504,323,324,363,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 07-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À°è ºÉ« ªÉÇïÉÖÃeï PÀgÉAmï §A¢zÀÝjAzÀ  ¦gÁå¢ PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©üªÀÄgÁªÀÄAiÀÄå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¯Éʤ£À°è ºÉZÀÄÑ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀiÁVzÀÄÝzÀjAzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÄåðmï DV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ  £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀÄlÖ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CQgÀÆ.2,00,000/- ªÀiË®åzÁÝVzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ FUÀ ¤UÀðwPÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉÝêÉ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ C.¨É.C. £ÀA: 01/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ.09.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É D¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ¦AiÀiÁUÉÆà C¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36-7541 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÆÃf PÀAPÀgÀ ªÀIJ£ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ gÀ« FvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀAzÀÄ«£À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ügÁ墠 bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ, G.ªÀå¥ÁgÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ. FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/13 PÀ®A.279.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ D¥Á¢vÀ gÀ« FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.09-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ.10.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0020 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N mÁæ¦üPï ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ¸ÀAzÉñÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

        ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉ§Äâ° ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 «-4014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ §¥ÀÆàgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆÃr£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÉeÉÓ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀwÛUÀÄqÀØPÉÌ £ÀªÀ°-PÀ®äAV gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®äAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £É®PÉÌ ©½¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, & ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¸Àé®à vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.11.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.