Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀqÀØgï G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: J¸ï.J£ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¸ï.J£ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä gÁwæ ªÉÃ¼É ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, £ÁªÀÅ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃ, CAvÁ KPÁKQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀPÀÄlÄÖªÀ ºÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2013 PÀ®A 504, 324, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä @ UÀÄqÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà , ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« , ºÁªÀ: ¸Á®UÀÄAzÁ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄÄ 9 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DUÀ°¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 24-08-2013  gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¥ÀzÁä £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ¨sÀð aïÁ D¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ D¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 361/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.197/2013 PÀ®A. 498(J) , 323 504, 506, ¸À»vÀ 149  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 23-09-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36ªÉÊ 2855 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ©¢ÝzÁÝ£ÉÆ CxÀªÁ AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÁÝgÉÆà w½¢®è. CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è EAzÀÄ ¢: 23-09-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 254/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.09.2013 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.