Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÄ ªÀzsÀÄ ªÀgÀgÀ C£ÉéõÀuÁ ªÀÈwÛ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀzÀÄ ªÀgÀgÀ C£ÉéõÀuÁ ªÀÈwÛ PÁgÀå ªÀiÁqÀÄwÛÛzÀÄÝ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj EªÀgÀÄ gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éè §¼Áîj FvÀ¤UÉ ªÀzÀÄ C£ÉéõÀuÉ PÁgÀå ªÀiÁqÀ®Ä w½¹ 3 ®PÀë PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý 25 ¸Á«gÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt CqÀé£Àì CV ¤Ãr G½zÀ ºÀt ªÀÄzÀÄªÉ PÁgÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÁ£Ár ¢ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹PÉÆlÄÖ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÀÆ«£À ºÀqÀUÀ°AiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ G½zÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EAzÀÄ £Á¼É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ü gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ 21-12-2011 gÀAzÀÄ £ÉÆÃnù£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ ¢ 05-02-2012 gÀAzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïUÉ §gÀ®Ä w½¹ C°èUÉ gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ §AzÁUÀ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Á®PÉÆnÖAiÉÄãÀÄ, ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÀt PÉüÀ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃnøï PÀ½¹ÛAiÉÄãÀ¯Éà PÀ¼Àî ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CªÁåZÀÒ ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆlÄÖ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ CgÀÄt UÀAqÀ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï FPÉAiÀÄÄ EªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃr fêÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉÆqɬÄj JAzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A. 504, 323,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ±ÀA§Ä SÁzÀgÀ¸Á§, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-02-12 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 54/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,448,355, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: gÁªÀÄ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è EgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁ KQà UÀÄr¸À°£À ¨ÁV®Ä £ÀÆQ M¼ÀUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ M§â¼É EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀPȨ́qÉzÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ CªÀ¤UÉ zÀ©â PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÁUÀ E£ÀÆß½zÀªÀgÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀAZÁt J®ègÀÆ §AzÁUÀ ®ZÀĪÀÄtÚ£ÀÄ EªÀ¼É £À£ÀߣÀÄß UÀÄr¸À®Ä M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ DªÀgÉ®ègÀÆ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¢£ÁAPÀ 29-01-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦.J¯ï.r ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÁA¥ÉèÃPïì£À°ègÀĪÀ dAiÀÄzÉêÀgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÁ°£À
CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ GREEN COLOUR TVS XL SUPER HEAVY DUTY K.A.36 X.4692 CHESSI NO. MD621BD1XBIF22521 ENGINE NO. OD1FB1315821 C.Q.gÀÆ.25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2012 gÀAzÀÄ dAiÀÄzÉêÀgÀrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ²Ã®¥Àà 22ªÀµÀð, ºÀjd£À, ZËqÀQ £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è PÉ®¸À, ¸Á:UÀzÁgÀ, ºÁªÀ: ªÀÄ.£ÀA: 8-8-20 ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £À¹ðAUï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ qÁ:Dgï.ºÉZï.ZËqÀQ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ZËqÀQ EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢:15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ªÉÄîAvÀ¹Û£À PÉÆÃuÉ Qð PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¢£Á®Ä ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ CAUÀ¼ÀzÀ PÀ¸ÀUÀÆr¹ £À¹ðAUï ºÉÆÃAUÉ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉ®¸À ªÀÄÄV¹, ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À¹ðAUï ºÉÆÃA UÉ §A¢zÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæ vÀÀ£ÀUÉ CAfPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ qÁPÀÖgï ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqïgÀÆA£À°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV, C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀݪÀÅ, »A¢£À MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄä qÁPÀÖgïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹, «µÀAiÀÄ w½¹, ¨É½î-§AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸Àé®à ºÀt ¸ÀºÀ ºÁUÉÃAiÉÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ qÁ: «oÀ® GzÀUÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä qÁPÀÖgïUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢:18-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä qÁPÀÖgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 454, 457, 380 511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-17-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄzsÀåPÁåA¥ÀzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà ¨ÁzÀ°ð ªÀ: 30, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è zÉêÀgÀ ¢Ã¥À dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É GgÀĽ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°ègÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå, §mÉÖ §gÉ, ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000-00 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:19.02.2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ C.¨É. C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 01/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.
. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀªÀÄzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀtÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀlÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉƪÀÄ¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà §±ÉnÖ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÉUÀÎqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 470/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:11/2012PÀ®A: 78 {3} PÉ. ¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2012 gÀAzÀÄ 78-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ