Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀiÁ£Àå  f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀAfêï PÀĪÀiÁgÀ n. ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ, gÀªÉÄñï, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀAUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄUÀ¼À «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ, NISA ¸ÉPÀÆåjn JeɤìAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÉƨÉʯï lªÀgïUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ qÉæöÊ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ  117 JPïì ZÉAeï ¨ÁåPÀ¥ï qÉæöÊ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 34,04,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.