Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     1]zÀÄUÁð¹AUï vÀAzÉ zÉêÀtÚ £É¯ÉÆV ªÀAiÀiÁ: 52ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr¢£ÁAPÀ 07-04-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÀĦàUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀªÀ £É¯ÉÆV FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ 05 d£À DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 4500/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄnÖ ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

           ದಿನಾಂಕ :7-4-2017  ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00   ಗಂಟೆಗೆ  ಕೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ  ನಾಗಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಲೈಟಿನ  ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ  gÁd¥Àà vÀA ªÀiÁ£À¥Àà ªÀ, 30 eÁw PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉ ºÉƸÀ½î EvÀgÉ E§âgÀÄ  PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ  ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ 7-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ.3260  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-45 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಅಪರಾಧವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ NCR ನಂ.08/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ ಸಿ 233 ರವರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು  ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 8-4-2017 ರಂದು 10.30 .ಎಂ ಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/2017 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.    


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ದಿನಾಂಕ 7-4-17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0530 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಬಸವರಾಜ ತಂಮಹಾದೇವಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ್ : ಆಲ್ಪಾ ಗೂಡ್ಸ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರ. ತಾ: ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗೂಡ್ಸ ಆಟೋ ನಂ.KA36 A 5329 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸನಬಾಶಾ ತಂ: ಮಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 17 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಈತನಿಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗೋನಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ  DgÉÆæ ಲಾರಿ ನಂ. AP-04 V-4145 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಓವರಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗೂಡ್ಸ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ  ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದಿವೆ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ ಆಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಸನ್ ಬಾಶಾ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿzÀÄÝ  ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/17 PÀ®A 279, 338, 304(J)  L.¦.¹ & 187 LJA« DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦ügÁå¢ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ: CA§tÚ, 35ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¤®ªÀAf UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä¤UÉ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀ£Àß vÀgÀªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¸Áj ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05/04/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå¢AzÀ ªÀwð¹ ¤£Àß vÀªÀÄä£À ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ¤Ã£É ¨ÉAQ ºÀaÑ¢ÝAiÀiÁ, ¤£Àß vÀªÀÄä FPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ ¤£Àßö£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ Hj£À »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. 59/2017  PÀ®A:  143, 147, 506, 354, 323, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :08.04.2017 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.