Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¹AzÀ££ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À UÉÆñÁ¯Á ºÀwÛgÀ gÁªÀÄQæµÀÚ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ:38ªÀ,G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀÆ®½î vÁ: avÁÛ¥ÀÄgÀ f: UÀÄ®âUÁð. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ gÁd²æà ¹ªÉÄAmï PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 15 l£ï ¹ªÉÄAmï£ÀÄß mÁåAPÀgï £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀA¥À¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁåAPÀgïzÀ°è ¹ªÉÄAmï G½¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ²æà «ÃgÉÃ±ï «, ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.3,30,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀzÀj mÁåAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.fAiÀÄ 123 ¹ªÉÄAmï aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2011 PÀ®A.420 , 420 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨ÁæºÀA qÁ¨ÁzÀ PÁ®ÄªÉà ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÀAiÀÄB 31 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀÄvÀæ£ï GB ¨ÉPÀj ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀë¯ï £ÀA PÉJ-36/«-8141 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV C¨ÁæºÀA qÁ§zÀ PÀqÉ §®PÉÌ ¸ÀUÀß¯ï ªÀiÁr wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ®èzÉêÀgÀ UÀÄqÀØ vÁB zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¢Ã£ÉñÀ¤UÉ & «ÃgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢Ã£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 198/2011 PÀ®AB 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.


 

ªÀÄ®èªÀÄä 50 FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, DPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀ°®è. DPÉAiÀÄÄ M§â¼Éà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É »rzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DUÁUÀ B AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢: ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DgÉÆð vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ:ªÀ: C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-27-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ZÀºÁ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ PÀÆV ¨ÁV®Ä ¸ÀA¢¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ï ±ÉrØ£À ZÉwÛUÉ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÁAzï FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄzÀ°è AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:18. /2011 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤A§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà, vÉÆÃgÀt¢¤ß, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¯ÉÆÖ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ ºÉƸÀ PÁj£À°è §¼Áîj¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸ï-§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À £ÀqÀÄªÉ J£ï. ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-03-©-7125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ 407 ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ ¤A§tÚ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 407 ªÁºÀ£ÀzÀ°è 13 DqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ

¤A§tÚ £ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 393/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

£ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á. ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ¢: 26.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÁݼÉÆà CxÀªÁ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉAiÉÆà CAvÁ w½¯ÁgÀzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æÃ. ©üêÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢: 28-11-11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiÁ§ÄC°¸Á¨ï @ ªÀiÁ§° vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á¨ï, ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À ºÁ.ªÀ. AiÀiÁ¥À®¥À«ð EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉ ªÀÄlPÁ alAiÀÄ£ÀÄß SÁdtÚ »nÖ£À VgÀt ªÀiÁ° ¸Á: gÁUÀ®¥À«ð £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ £ÀA§gï ©zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉJ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢B 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-10 UÀAmÉUÉ CAPÀt £ÀA§gÀ 7 gÀ°è ¹gÀªÁgÀ EA¢ÃgÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÄeÁl DqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CdÄð£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 4 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ CQ.3500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¢: 28-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ gÀ»ÃªÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä QgÁt CAUÀr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:27ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UËqÀ ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ.¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2588/- gÀÆ , ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.1500/-, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ.E¯Áè, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè.ºÁUÀÆ ºÁAqÀ ºÁAPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CQgÀÆ.20000/-d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:34ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. (¥ÀgÁj) FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÉÄ®Vj ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀð¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÀȵÀÖzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ gÉÆA¢UÉ vÉgÀ½ zÁ½ ªÀi ÁqÀ¯ÁV E¨Áæ»A ¸Á¨ï vÀAzÉ: ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï, 30ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À( D£ÀAzï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ) ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀÝ 1,130/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 49,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.