Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Aug 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಸರಕಾರಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
DgÉÆæ ±ÀPÁëªÀ°, J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð »rAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±Á¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ±Á¯É PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©¹AiÀÄÆl PÉÆoÀr ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä gÀÆ 4,60,000/- UÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ±Á¯Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸À«ÄÃwAiÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr ¸À£ï-2012 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj ±Á¯ÉUÉ ºÉƸÀ MAzÀÄ PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆl PÉÆoÀr ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÉƸÀ PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆl PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀzÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ 12.03.2012 jAzÀ 26.04.2016 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ 4,60,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ CzÀQÌAvÀ gÀÆ 5,19,800/- ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ 59,800/- UÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ UÀÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 89/2019, PÀ®A: 406, 408, 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 07-08-2019 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01, 02, 03 £ÉÃzÀݪÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄÝ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¤ªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄßwÛªÉ £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ £ÀªÀÄä DqÀÄ §A¢ªÉà £ÉÆÃqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ªÀÄUÀ£É, ¯Éà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ºÉýÛAiÀÄ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¤£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É ¨Á ªÀÄUÀ£É ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ F ¸À® G½¢PÉÆArAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀzÉ ©qÀ¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 08-08-2019 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À zÉÆqÀØ¥Àà £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆr¢j CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄj¢«, ªÀÄUÀ£É ¤£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¨Á CAvÁ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj DvÀ£À£ÀÄß »r¢PÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ MAzÀÄ PÁt¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, PÁgÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ, PÀnÖUÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀAvÀºÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 88/2019 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ  09-08-2019  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು  ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುರ್ಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಆರೋಪಿತರು  ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾಲು ಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನವಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23-07-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕುರ್ಡಿ ಸೀಮಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ 706 ರ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ  ಬಿತ್ತನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು  ಯಾಕೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 164/2019 ಕಲಂ 447.323.504.506  ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 09.08.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ 29 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 129/2019, ದಿನಾಂಕ 29.06.2019 ರಂದು ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯು ಮಾಡಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 64/2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 04 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ದಿನಾಂಕ 27.04.1994 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ದಿನಾಂಕ 12.09.2012 ರಂದು  MR.NO H1-2012-13 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸನ್ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ದಿನಾಂಕ 19.02.1999 ರಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ನಂ 2756/1998-99 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿರಾರಳ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ  ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ಮತ್ತು 03 ರವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 81/2019 ಕಲಂ 419, 420, 464, 465, 468, 471, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.