Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Nov 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ಈರೇಶ  ತಂದೆ ಮಾರ್ಕಪ್ಪ 19 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಂಜರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ, ದಿನಾಂಕ 23-11-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮತ್ರಾಲಯ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಟಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂಬರ KA-36 EE-0519 ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ  ಈರೇಶ, ಮಾರ್ಕಪ್ಪರವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಟಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ  ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಮೂರು ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು. ಆರೋಫಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಕಪ್ಪನು ಹೆಚ್ಚಿನ  ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಪ್ಪನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ಯರಗೇರಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.199/2018 ಕಲಂ.279, 337, 338, 304() ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

      ¢£ÁAPÀ:24-11-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzï eÁ«zï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁªÀÅ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:23-11-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ ¥ÀmÉïï UÀAf£À°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä UÉÆÃzÁªÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24-11-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɰègÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄA¢£À CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä UÉÆÃzÁ«Ä£À ±Élgï ªÀÄÄj¢gÀĪÀ §UÉÎ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ, vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉƺÀªÀÄäzï C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀiï, vÀÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀÀªÀÄä UÉÆÃzÁ«Ä ±Élgï ºÁQzÀÝ ¸ÉAlgï ¯ÁPï ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ±ÉÃlgï ¸Àé®à ªÉÄîPÉÌ JwÛzÀ¹ÜwAiÀÄ°èvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAvÉ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÁÖPï ªÀiÁr EnÖzÀ 360 aî ¥Á£ï ªÀĸÁ® ªÀÄvÀÄÛ 360 vÀA¨ÁPÀÄ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ vÁªÀÅ 4 aî ¥Á£ï ªÀĸÁ® ªÀÄvÀÄÛ 4 aî vÀA¨ÁPÀ£ÀÄß  ªÀiÁrzÀÄÝ E£Àß½zÀªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ Jt¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è 142 aî [¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîPÉÌ 1100/-gÀÆ]CA.Q:1,56,2000 ¨É¨Á¼ÀĪÀ ¥Á£ÀªÀĸÁ® ªÀÄvÀÄÛ 196 aî [¥ÀæwAiÉÆÃzÀÄ aîPÉÌ 5,500/-gÀÆ] CA.Q:1,078,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀA¨ÁPÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,640,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥Á£ïªÀĸÁ® ªÀÄvÀÄÛ vÀA¨ÁPÀÄ EgÀ°¯Áè PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:23-11-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:24-11-2018 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ®£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆlÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.117/2018 PÀ®A.457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.