Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                          


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ವಗ್ಗರ  ವಯಾ: 43 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ದೊಂಡಂಬಳಿ gÀªÀರಿಗೆ 7 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ವಗ್ಗರ ವಯಾ: 20 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ Fತನು ಈಗ್ಗೆ ಐದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದಿನಾಂಕ : 26-02-2018 ರಂದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಾನು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಹೊನ್ನಪ್ಪನು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ; 26-02-2018 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಗೌರಂಪೇಟೆಯ ಜನರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೆಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರದ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ (ACID) ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನು ಕೇಳಿ ಈತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ದೇವದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಹೊನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಎದೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಎದೆಯವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಾಗದಿಂದ ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು 12.45 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ (ACID) ಎರಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018  PÀ®A: 309 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¥Àà eÁzÀªï ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ MAzÀÄ §t« ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©½ eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ ¸ÉÆ¦à ¨ÉAQ ºÀwÛ¸ÀA¥ÀÆtð¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï CVzÀÄÝ, ¸ÀÄlÖ §tªÉUÀ¼À°è MAzÀÄ §t« C.Q. 45000/-gÀÆ FUÉ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q.85000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ §t« ºÁUÀÆ ©½ eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ ¸ÉÆ¦à ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2018 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.