Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ವಿಧ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ¢AzÀ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಡಪ್ಪ ಓಲೆಕಾರ ವಯಾ: 32 ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ನರಕಲದಿನ್ನಿ FvÀನ ಮಗ ಮೃತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ  ಗದ್ದೆಪ್ಪ ವಯಾ:12ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು ಉ-ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ನರಕಲದಿನ್ನಿ                   ದಿನಾಂಕ 16-11-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನರಕಲದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾದ «ÃgÀAiÀÄå EgÀªÀ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇವು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಅಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯ ತಂದೆ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಸಾ:ನರಕಲದಿನ್ನಿ  FvÀ£ÀÄ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದಾ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮೀನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿಧ್ಯುತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ದ ವೈಯರ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸಪೋಟ್ ಗಾಗಿ ಜೇ ವೈಯರ್ ಹಾಗು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಡಿದ ರಾಡ್ ಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಜೇ ವೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಗಿ  ಮೃತನ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಸದರಿ ವೈಯರ್ ಗೆ ತಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ವಿಧ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 316/14 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 16-11-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಗಾಯಾಳು ನರಸಿಂಹಲು ತನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.36 .ಡಿ 7271 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಗದ್ವಾಲ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ್ಗೆ ವಡವಟ್ಟಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ನಂಬರ ಇರದ ವಾಹನ ಇಂಜನ 475ಐಟಿಸಿ18ಜಿವಿವೈಎಸ73788 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಎಂ..ಟಿ483139ಇವೈಹೆಚ್ಒ9893   ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತಾನು ನಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರೆಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2014 PÀ®A. 279,337.ಪಿ.ಸಿ & 187 .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,

             ದಿನಾಂಕ 16.11.2014 ರಂದು 1815 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಂ ರವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ಬೈಪಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CPÀâgÀ @ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ C°, ªÀ:32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G:PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಆಪಾದಿತ ಜಗದೀಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ ವ್ಹಿ.2912 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ್ಗೆ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ: 28 ªÀµÀð, G:læªÀ£ï PÉÆÃgÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸À PÁåA¥À,FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಗು, ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ, ಕೆಳತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಪಾದಿತ ಜಗದೀಶನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ ಯಾವೂದೋ ರಾಡ ತಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2014 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 16-11-2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1] ªÀÄÆvÉðAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå, 52ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ  PÀÆr ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØPÁåA¥ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 6 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°èzÀÝ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ 4890/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2014, PÀ®A :87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ªÀÄÈvÀ zÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,   G: PÀÆ° ¸Á: ªÀ°UÀ°è 4 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü UË¸ï ªÉƬģÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀ: 24 ªÀµÀð,  eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° ¸Á: ªÀ°UÀ°è 4 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw.FvÀ£À  CtÚ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-14-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æeï ºÀwÛgÀ ¹zÀÝPÉÃj ªÉÄãï PÉãÁ®zÀ°è d¼ÀPÀ ªÀiÁqÀ®Ä JAzÀÄ ºÉÆÃV PÁ®ÄeÁj PÉãÁ®zÀ°è ©¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥À£Á¼À ©æeï ªÉÄãï PÉãÁ®zÀ°è ±ÀªÀ vÉð§A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:16-11-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀgÁd £ÁAiÀÄPï vÀAzÉ PÁ¹ÃAªÀÄ¥Àà, 38ªÀµÀð, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï Keɤì, ¸Á:J¸ï.JA.n. ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £Àß  ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಗಧಾರ್ ನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಿನ ಶಾಂತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ನಂ.204 ರಲ್ಲಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಪಸ ಶಾಂತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಗೆ ಬಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ, ಬೇಡರ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿಮ್ಮಂತ ಜಾತಿ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಒದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನೀನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡುತ್ತೀಯಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.110/2014 ಕಲಂ.324.504.506. ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ 1989 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ:15/11/2014 ರಂದು 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪನು ನೀನು ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದನು ನಂತರ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀಲಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಇವಳದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ತನಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿದಳು ಹಾಗು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಳುಲಚಮಣ್ನ,ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗು ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸೇರಿ ಮೈಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಅಪಮಾನ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಒಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೆಬಿಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿದರು. ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ 2-3ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ kuಕು:ಶಿವಶರಣಮ್ಮ ತಂದೆ ಖಂಡೆಪ್ಪ,28ವರ್ಷ,ಸಾ:ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :: 123/2014 PÀ®A;147, 323, 324, 354,504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.11.2014 gÀAzÀÄ  177 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.