Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 May 2013

Reported Crimes:

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ 23.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹AzsÀÆ ¯ÉÃr¸ï PÁ£Àðgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »gÉÆà ºÁAqï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36/8577£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀtÄÚ ºÀÄ©âUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2013 PÀ®A. 279,337,338, L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÀ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-23/05/2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç 30 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤPÉ PÉ®¸À, ¸Á;-UÉÆãÁégÀ. UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ «£ÀPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£À AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-24/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Éß £ÁªÀÅ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉãÁ¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄݪÀgÉà DgÉÆæ zÁåªÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀtÚ, zÉêÀ¥Àà., §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2013. PÀ®A. 504,323,341,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ CfÓ EgÀÄvÁÛ¼É, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«gÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ «£ÁBPÁgÀt zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɩlÄÖ ¨Á C°è EgÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J°èAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀÆr ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A: 341,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

«gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 60 ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üUÀ½zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ D¹Û ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÁªÀðvɪÀÄä½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ 6£Éà ªÀÄvÀÄÛ 7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ PÉÆAzÀĺÁQj CAvÁ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 341, 506, 109, 354, gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà ¹£ÉêÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¼ÉñÀ vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 520-00 ,£ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 24-05-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï ¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ 24ªÀµÀð,J¼ÉäÃj£À ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±À£ÀzÀ ªÉÄÃjUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ 10,200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 5 jAzÀ 8 £ÉzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.164/2013 PÀ®A.87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñï zÉøÁ¬Ä vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀgÁªï zÉøÁ¬Ä , ªÀAiÀÄ:31ªÀ, eÁ: ¨ÁæºÀät , G: ¦.r.N ¥ÀUÀqÀ¢¤ß , ¸Á:»gÉÃeÁªÀÇgÀÄ , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀĸÉãÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ:55ªÀ, FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ , F §UÉÎ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 23-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ²æà F±ÀégÀ mÉæÃqÀgÀì CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°£À ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjAiÀÄzÉÃ, QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄzÉà CAUÀrAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è EnÖzÀÝ 10 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀا¸Àì¥Àà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄB70 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/13 PÀ®A 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.05.2013 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.