Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 8-9-2015 ರಂದು 20-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾ¢ ಆನಂದ್ @ ಲಾಲು ತಂದೆ  ಶಿವಪ್ಪ ಮೊರ್ರಾ,  24 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ     (ಎಸ್.ಸಿ), ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾಃ ಯದ್ಲಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ಯಾದಗೀರ ಹಾ.ವ: ಮನನಂ.3-60/1, ಪೆದ್ರಿಪಾಡು ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡಲಂ, ಮಹಿಬೂಬ್ ನಗರ  ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ರಾಮುಲು @ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರು ರಾಯಚೂರುನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಮಲ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಕೀಲುಗಳ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಈತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದವರು ದಿನಾಂಕ 7-9-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸು ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು  ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 190/2015 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ eÁ°¨ÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÀnÖ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á-PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ ¹QÌ©¢Ý ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ºÀt 3530/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr  ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:212/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿ: 9-9-2015 ರಂದು 14-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಮಲ್ ಚಂದ್ ಖಂಡೇವಾಲ್, ಮೋಕ್ಷಾ ಜೆವೆಲ್ಸ್ ನಂ.860, ಎಲ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾನಷನ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಪ್ ನಂ.14, ನಗರತ್ ಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-2 ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 8-9-2015 ರಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು [1985 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ] ಅಂ.ಕಿ.ರೂ.49,62,500/-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 21,000/- ರೂ.ಗಳನ್ನು .ಎನ್.ಜಿ.ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು, ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ.ಕೆ..36 ಎಫ್ 963 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 9-9-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ರಿಂದ 7-20 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಳುವಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಣ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ, ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 191/2015 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09..09.2015 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.