Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Nov 2012

Reported Crimes


PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :- 

                    

¢£ÁAPÀ 01-1-2012 gÀAzÀÄ 03-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 578 PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï, ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À, ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦¤AzÀ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À §ÄfÓ @ ¸ÀħâgÁªï, EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÉÆÃrPÁgÀ, ¨ÉÆA¨Á¬Ä«ÄoÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 2) ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, 19 ªÀµÀð, ªÉÆÃrPÁgÀ, ¨ÉÆA¨Á¬Ä«ÄoÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á:CA¨ÁªÀÄoÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É¤ßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉý C°èzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. CªÀgÀ£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀnAUï ¥ÉèAiÀÄgï, ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 317/2012 PÀ®A. 96(J) PÉ.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:31/10/2012 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «gÀÆ¥ÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ºÀ¼Àî½î, eÁ:°AUÀAiÀÄvÀ, 32ªÀµÀð,G:PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á: Lr D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÀ«vÁ¼À Lr D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »qÀAiÀÄ®Ä CªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ  E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7185/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:100/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËPdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                           ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÆÃt£ÀUËqÀ @ ªÀÄÄvÉÛ¥Àà ¥ÉÆ.¥Ánïï , ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï, vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ PÉÆÃt£ÀUËqÀ @ ªÀÄÄvÉÛ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2009 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ   ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä  ¤£ÀߣÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ ¸ÀÄR EzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ Hl PÉÆqÀzÉà ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄvÁÛ DPÉAiÀÄÄ  ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁrzÀgÉ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀQj ªÀiÁr qÉʪÀgïìUÉ ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢:28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ïzÀ°è   vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀļÀwzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  §AzÀÄ   £ÉÆÃr ¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ qÉʪÀgïìUÉ ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 29-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ qÉà vÀAzÉ CªÀÄÄ®åqÉÃ, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UËgÀgÁAiÀiï, 30 ªÀµÀð, ¥sÉÆÃgïªÀiÁå£ï, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  315/2012 PÀ®A. 323,354,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2012 gÀAzÀÄ 42 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.