Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      
 

                        PÉÆ¯É DgÉÆæUÉ ²PÉë

              £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï zÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï FvÀ£ÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ZÁAzï¥ÁµÀ ªÀAiÀiÁB 21 ªÀµÀð, ¸ÁB d»gÁ¨Ázï FvÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ NqÁ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.09.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÊAiÀÄzï zÁzÁ¦Ãgï£À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §°èøï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ²æà JA. ¥ÁµÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.                                                                               

                 ªÀiÁ£Àå vÀéjvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt Dgï. PÁqÀÆègï gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà §²Ãgï CºÀäzï ¸ÀzsÁðgï ¸ÁªÀðd¤PÀ C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10.01.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ZÁAzï¥ÁµÀ ªÀAiÀiÁB 21 ªÀµÀð, ¸ÁB d»gÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ zÀAqÀªÀ£ÀÄß  «¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢: 08-01-13 gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï £À J.n.JªÀiï £À M¼ÀUÀqÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1/2 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ J.n.JªÀiï. ªÀĶãÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ  ºÀt vÉUÉAiÀÄ°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J.n.JªÀiï. ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ C°èAzÀ vÉgÀ½zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄAeÁ£É ¹.¹. PÁåªÉÄÃgÁ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃQë¹zÁUÀ w½zÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä ¨ÁåAPï £À J.n.JªÀiï.£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®ªÀÄ: 457,380,511 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢ :- 09-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀÄ:§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UËgÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:ºÀjd£À G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà±Á¥ïÖ£À°è ¨É¼ÀV£À qÀÆånUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀƪÉÄïÉäöʤAzÀ PÉÃeï£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà PÀĹzÀÄ ©zÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ DzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æäAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:31 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:¹zÀÝgÀÆqÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

                   §Ä¢D¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ  ¸ÁªÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄä¥Àà 52 ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CazÀæ UÁæªÀÄzÀ £ÉAlªÀÄ¥Áqï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CwÃAiÀiÁV ºÉAqÀ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁr C¸ÀܪÀ¸ÀܪÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄ §Ä¢ð¥ÁqÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄ®VzÀªÀ£À£ÀÄß, vÀ£Àß ºÉAqÀw E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09-01-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÁªÁgÉ¥Àà ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj CUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:01/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ  30,600/-¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  135/-- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.