Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              §¸ÀªÀgÁd @ vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉÃ¥Àà §¸ÀgÉÃrØ 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-12 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ CAzÉà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÀÄ , DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉÃ¥Àà §¸ÀgÉrØ 38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  vÁ¬Ä ºÁUÀÆ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀzÀ PÁgÀt ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ªÀÄvÉÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤AzÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è  PÀj§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà NwUÉÃgÀ 29 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÉÆãÁ¼À vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è DvÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀj§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ E§âgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤Ãj£À°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 134/12 PÀ®A 302. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                             
              ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ  ¤ÃgÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁzÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¤ÃgÀÄ¥Á¢ ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:22, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁ;ªÀ: AiÀÄÄ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ DPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £É°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-10-11-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  vÀAzÉ, vÁ¬Ä PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAzÁ£À ªÀiÁr ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr ElÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV »A¸É ¤Ãr ªÁ¥À¸ï vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ©lÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2012 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¦.¹.Dgï.  PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢.01-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ- °ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ F±À¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB UÀt¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà eÁBªÀiÁ¢UÀ,GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBUÀt¢¤ß FPÉUÉ J¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀtÚ eÁw ¸ÀÆ¼É ¨ÉÊzÀÄ JAzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ ªÀģɧAzÀAvÉ J¼ÉzÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F »AzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ PÉÆÃnðUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ý EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA122/2012 PÀ®AB 323,354,504,506 L.¦.¹,ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 [F] ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ. 1955: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ¥À£ïgÁAiÀiï vÀAzÉ ©¦£ïgÁAiÀiï, 32 ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ CzÉà PÁåA¦£À ¤T¯ï ¥ÉÆzÁÝgï vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå ¥ÉÆÃzÁÝgï   EªÀ£À ºÉÆÃmÉïïUÉ ºÉÆÃV «Äfð PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ «Äfð PÉÆqÀĪÀ¢®è ¤ÃªÀÅ wAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è. CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆmÉïïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÁQ EnÖ®è FUÀ «Äað PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JµÀÄÖ ¸Áj ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ¦ÃqÀĸÀÄwÛj CAvÁ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  347/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À°è ²Ã£À¥Àà£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À ) ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§, 46 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ) ºÁUÀÆ EvÀgÉ  7 d£ÀgÀÄ PÀÆr  zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉJ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà w½zÀÄ  ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ  dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 8,930/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 346/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.