Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Mar 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 28.02.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj UÀAqÀ ¢BAiÀÄ®è¥Àà eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÉÄ¢Q£Á¼À FPÉAiÀÄÄ ªÉÄ¢Q£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ dAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV  n« ºÀwÛgÀ ±Álð ±ÀPÀÆålð DV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ n« CQ gÀÆ 12,000/- 2)§mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄCQgÀÆ15,000/-3)2 QéAl¯ï ¸ÀeÉÓ CQ gÀÆ 2500/-  4)n« ¸ÉÖÃ¥À¯ÉÃdgï CQ gÀÆ 2500/- 5) PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (gɵÀ£ï PÁqÀð,ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåAPÀ CPËAl ¥ÀĸÀÛPÀ) MlÄÖ -31,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥ï.J.£ÀA 02/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀļÀîAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ                                FPÉAiÀÄÄ ಗಂಡನಾದ ದುಳ್ಳಯ್ಯ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು,ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ  ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ £À¸À®£ÁUÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÁfªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzïºÀĸÉãï¥Á±Á@¸ÀzÁݪÀiïºÀĸÉãï, 25ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAªÁgÀ UÁæªÀÄ ºÁ:ªÀ:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀĺÀªÀÄäzïºÀĸÉãï¥Á±Á@¸ÀzÁݪÀiïºÀĸÉãï FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt, JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀÄzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ,  DgÉÆæ £ÀA.01 FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 01 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ, C®èzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹ ºÉÆqÉ §rzÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹, vÀªÀgÀĪÀģɰèAiÀÄÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ 38/2014 PÀ®A.498(J), 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹  ºÁUÀÆ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 4  ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ªÀÄÈvÀ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2014 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ §zÀÄ«£À°è ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄqÀÄzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 24-02-14 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄÈvÀ  CPÀâgÀ£ÀÄ  KgÀmɯï D¦üù£ÀªÀgÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ÀzÀ°ègÀĪÀ KgÀmɯï lªÀj£À ©.n.J¸ï ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Ál°£À°è ¥ÉmÉÆæî£ÀÄß vÀgÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lªÀjUÉ ¥ÉmÉÆæïï GVÎzÁUÀ ¥ÉmÉÆæïï CPÀâgÀ£À CAVUÉ ¹r¢zÀÄÝ lªÀjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ £Á±À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ vÀ£Àß CAVUÉ ºÀwÛzÀ ¥ÉmÉÆæîUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JzÉ,¨É£ÀÄß,ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ C®èzÉ ªÀÄÄR ¸ÀºÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-03-14 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁۣɠ  CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

               ¢£ÁAPÀ 02-03-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄÈvÀ  ªÀÄzÀĸÀÆzsÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ gÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÉ ¤£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ ¹Üw K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹  E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 03-03-14 gÀAzÀÄ 03-20 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ±ÉÆèsÁ @ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄzÀĸÀÆzsÀ£ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À G: »AzÀÆ gÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2014 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 52ವರ್ಷ, ಕುರುಬರು, ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪ   ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಸಾಲಗುಂದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇವರು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಾಃ ಬೂದಿವಾಳ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 4-10 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 14/2014 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ದಿನಾಂಕಃ 03-03-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಟಿಫಾನೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರುರವರು ಹಾಗೂ ದಾದಾವಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾ.ಸು) ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÉÆA¢UÉ  ªÀÄvÀÄÛ  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಫಾನೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು   1) ರವೂಫ್ ತಂದೆ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ, || 35 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ|| ಅಯ್ಯಾಬೌಡಿ, ರಾಯಚೂರು, 2) ಶಾಷು ತಂದೆ ನೂರಪಾಷ, || 23 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ|| ಅಯ್ಯಾಬೌಡಿ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ  3) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ ಮೋರೆ, || 43 ವರ್ಷ, ಮರಾಠ, ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 51/1, ತುಕಾರಾಂ ನಗರ, ಅಶೋಕ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ರವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು  4)  ರಾಜು ತಂದೆ ಕುಶನಾಥ ಪೋಳ ವಯಃ 43 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಮರಾಠ ಸಾಃ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ್ ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ 03 ಜನರನ್ನು  ಅಂಗ ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 70207/-, 3 ಮೋಬೈಲ್‌‌ಗಳು, 3 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್, 1 ಓ.ಸಿ. ಚಾರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ  3-00  ಗಂಟೆಯವರಿರೆಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/2014 ಕಲಂ 78 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀĪÀÄ£ï ªÉÄÃzÁ ªÀiÁ£À« vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ªÉÄÃzÁ ªÀiÁ£À« ¸ÁB ªÀģɠ £ÀA 12-10-138 ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ ªÉÄÃzÁgÀªÁr ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀತಂದೆಯಾದ ಮೋಹನ ಮೇದಾ ಮಾನವಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 14-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡಿಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 60/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÁÛ¤ vÀAzÉ §¸À¥Àà G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢: 22-02-14 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ     °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.J¯ï.« ¯ÁqïÓ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 1)  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà «oÀׯÁ¥ÀÆgÀ 2) ²ªÀgÁd @ ¸ÀwñÀ ¥Ánïï 3) §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢zsÁgÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ CAvÁ ºÉý ¤Ã£ÀÄ LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ°®è CAzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ  ZÉPï £ÀA 299994 £ÉÃzÀÝPÉÌ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÉzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/14 PÀ®A.  506, 384 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನೇಕಾರ,:-ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ..ಪಿ.-28-ಎಸಿ-4675 ರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಪಾಪರಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾ;-ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್   ತಾ;-ಸಿಂದನೂರು FvÀನು ಎಂದಿನಂತೆ 03/03/2014 ರಂದು 20-15 ಗಂಟೆಗೆ  ತನ್ನ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಪಾಪರಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ..ಪಿ.-28-ಎಸಿ-4675 ನೆದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಜವಳಗೇರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಷರ ಡಾಬಾ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಲಕಪಾಳ,ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ,ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ  ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ.ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014.ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ¢£ÁAPÀ 01-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:Hn ºÁ:ªÀ: ¸Á¬ÄPÁåA¥ï ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆ¸É ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 PÉ.3604 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É HlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÀPÀ¯ï ¨ÁåUÀªÁl gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆ®ègï PÉgÉ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ  §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 eÉ, 681 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÉÄÃ¯É ªÉÄë£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÉÆ¸É ºÀ£ÀĪÀÄAw gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ §¸ÀìtÚ ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ dPÀªÀiïUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 25/2014 PÀ®A:279.337.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿನಾಂಕ 04-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ, ಡಂಬೂರು, 35 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಾರ, ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ನಟರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾವೀರ್ ಎಜೇನ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ನಿಂತಾಗ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಚಲುವಾದಿ, ಐಷರ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-22 ಬಿ-1144 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕರಡಿ ತಾ: ಹುನಗುಂದಾ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಐಷರ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-22 ಬಿ-1144 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಾಲಿ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಎಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಂಬೂರ್ , ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ. : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.72/2014 , ಕಲಂ.279, 304() ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
    
   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2014 gÀAzÀÄ     98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.