Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄAdļÀ 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ, ¸Á:-SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, £ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁªÀÅzÉÆà £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÀÆ PÉüÀzÉà DPÉUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:10-12-2011 gÀAzÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ £À£ÀUÉ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀÄwÛ®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CvÉÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä CqÀØ §AzÁUÀ DPÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ, DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ«zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAR: 11.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2011 PÀ®A: 498(J) 323,504,506,324, gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃ. ¸ÀĨÁâgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©gÁªÀÄAiÀÄå, 45ªÀµÀð, zÀ£ÀUÀ¼ÀªÁå¥ÁgÀ eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà PÁåA¦£À ¸ÀgÀzÁgÀªÀÄä EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À ªÉAPÀl¸ÀĨÁâgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÉÆÃmÉAiÀÄå ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ JqÀUÉÊ QgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 405/2011 PÀ®A.323,324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁå£ÉÃdgï D¥ÀgÉñÀ£ïì C3i ² PÀ£Àì¯ïmÉAmïì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¥sÁgï mÁmÁ ªÉÆÃmÁgïì °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-12-2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀªÉÄñÀ DmÉÆêÉÆèÁ¬Ä¯ïì CAUÀrAiÀÄ°è ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ vÀªÀÄä mÁmÁ ªÉÆÃmÁ¸Àð PÀA¥À¤AiÀÄ ©r ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ mÉæÃqï ªÀiÁPÀð£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr mÁmÁ ªÉÆÃmÁ¸Àð PÀA¥À¤UÉ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄðgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Éç°UÉ ºÉÆð¸À®Ä vÀzÀÆæ¥ÀªÁV ºÉÆðPÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ vÀAiÀiÁj¹ ªÀAa¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2011 PÀ®A: 51, 63 PÁ¦ü gÉÊmï PÁAiÉÄÝ 1957 ªÀÄvÀÄÛ 417 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 9-12-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA PÉÌ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ
§¸ÀªÀtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï , zɪÀtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï ,PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA;DzÉ¥Àà ,DzÉ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï , PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zɪÀ¥Àà vÀA;DzÉ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀA;gÁd¥Àà §Äjè ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÀzÀælV vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á°£À ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À E§âgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ PÉüÀÄwÛÃj K£À¯Éà JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2011 PÀ®A;143.147.504.323. gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.À


 

¢£ÁAPÀ: 09-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAmÉUÉ UÀzÀælUÁæªÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA;©üêÀÄtÚ, CªÀÄgÉñÀ vÀA;©üêÀÄtÚ , ®PÀëtÚ vÀA;©üêÀÄtÚ §Äjè , ©üêÀÄtÚ vÀA;zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA;zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀA; vÀA;gÁd¥Àà ,AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA; gÁd¥Àà ,gÁd¥Àà vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;gÁd¥Àà J¯ÁègÀÄ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÀ®Äè,gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉêÀÄtÚ vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ;40 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ ºÀt ¸Á® PÉÆlÖ §UÉÎ CªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ CAvÁ GzÉñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ DvÀ£À CtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÉêÀÄtÚ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁr¤AzÀ PÀ®Äè¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽî¹zÀÄÝ C®èzÉà ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CtÚA¢gÀÄ ©qÀ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ ºÉêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2011 PÀ®A 143.147.148.323.324,355.504.gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ;- 09-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¤®ªÀAf FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: CAiÀiÁå¼À¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¤®ªÀAf.2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¤®ªÀAf. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉêÀ¥Àà£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÀoÀAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2011 PÀ®A:341,504,324,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢.07-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GB QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸ÁB §®èlV EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆqÉPÀ¯ïè °AUÁAiÀÄvÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ F NtÂAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrAiÀĤßmÁÖV¤AzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV VgÁQ DUÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß QwÛ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀĪÁUÀ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV CPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ CªÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆåÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2011 PÀ®AB 323,354,504,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢B9-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄħ vÀAzÉ CºÉªÀÄzÀSÁ£ï ªÀ:30 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉ°ØÃAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-29-eÉ-4880 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DAiÀÄħ FvÀ£ÀÄ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J-36 n.©.6883 £ÉzÀÝgÀ ZÁD®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀÄß DAf£ÉAiÀÄå PÁåA¥À£À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄÉ JzÀÄjUÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĨsÁ£ï¥ÁµÀ EvÀ¤UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2011 PÀ®AB 279,338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 10-12-2011 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà

¸ÀÆUÀÆgÀÄ 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1245/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2011 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2011 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.