Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Mar 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                      ¢£ÁAPÀ: 15-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ: ºÉƼɥÀà, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, 55ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀNtªÀÄÄzÀUÀ¯ïºÁUÀÄ  ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀAvÉUÉ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA. PÉ.J. 37 J-604 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¨ÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqï, ¸Á: Q®ègïºÀnÖ vÁAqÀ.  FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð - eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÁZÁj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAmÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.±À©Ã£Á vÀ§¸ÀÄìªÀiï UÀAqÀ PÉ.ªÀĺÀäzï «Ä¸ÁâG¯ïºÀPï PÉÊPÀr, ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:U˹AiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FPÉAiÀÄÄ  DgÉÆæ £ÀA.01 FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 FvÀ¤UÉ 60,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ , MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 70,000/- gÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 5 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 15000/- gÀÆ ªÀÄAZÀ ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ , £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ®UÀß«zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 01 EªÀgÀÄ ®UÀßPÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ, ®UÀß ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2,00,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2014 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  39  d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 05 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2014 gÀAzÀÄ     65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.