Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ºÁ®« 65 ªÀµÀð ,PÀÄgÀÄ«£À ±ÉnÖ ªÀÄ£ÉUÉPÀ¸À® ¸Á: PÀÄgÀħgÀ Nt ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀħzÀæªÀÄä G¥sÀð ¸ÀĪÀtð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÀÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÁ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ZÁ½ ©qÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15-3-13 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦ü¸ÀÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß JAzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 17-3-13 gÀ gÁwæ 0030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ C.¸ÀA 32/2012 PÀ®A 498 (J) 302 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¦JªÀiï¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï vÉÆÃlzï , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ , ¸Á: ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü E§âgÀÄ EzÁÝUÀ 1) gÁdªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) eÁ«Ãzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï , 3) ªÀÄzÀgï , 4) ºÀ¸Éãï , 5) ªÀÄ°è . PÀæ.¸ÀA. 02 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄUÀÆr UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzïgÀ¦üAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦üUÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£Éß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ §ºÀ¼Á ªÀiÁvÁr¢ CAvÁ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀĺÀwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A: 143,147,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


 

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ1)    ªÀĺÁ°AUÀ, ªÁqÀð £ÀA.35 gÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ2)   ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå3)    zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ4)   £ÁUÀgÁd5)   ¤Ã¯ÉñÀ6)   £À«Ã£ï7)   gÀ« PÀÄ®ÌtÂð8)   VjñÀ9)   §AqÉ¥Àà  ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ  J®ègÀÆ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èPÀnÖUÉ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ gÁªÉÄñÀégÀ J£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ¢ÝÃj £ÀªÀÄUÉ ¸À¥ÉÆÃmÁärgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄÝ C®èzÉ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁr gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄj¸Áé«Ä  vÀAzÉ  w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð  eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÀ£Àß ªÉÄ£ÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ PÉýzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è F ¢£À CmÉÆà ¨ÁrUÉUÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ K£À¯Éà ªÀÄj¸Áé«Ä PÀgÉzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §ÄªÀÅ¢®èªÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. CAvÀvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw AiÀÄÄ ¸ÀºÁ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀÄ E®è CAvÁ w½¹zÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÄÝ EzÀÀjAzÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ C®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. CµÀÖgÀ°è E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀºÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Àß £ÀA: 69/2013PÀ®A: 323, 326, 504  ¸À»vÀ L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, 20ªÀµÀð, zÉë £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj gÁdÄ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ `¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, EµÀÄÖ gÁwæAiÀÄ°è E°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj E°è AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É EzÉ CAvÁ E¢ÝÃj? E°è ¤ªÀÄäzÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À'' CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ``K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è §ºÀ¼À DVzÉ. £ÀªÀÄä£Éß AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉüÀÄwÛÃj K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É'' CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:33/2013 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

                         ¢£ÁAPÀ:16-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ©ÃgÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà , ¸Á: »gÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñï vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ï , ªÀAiÀÄ:22ªÀ, eÁ: UÁtÂUÉÃgï, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á:»gÉ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ. ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ®AUÁ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤AzÉãÀÄ ¸ÀÄzÉÝ¯É zÉÆqÀØzÁV £ÁåAiÀÄ ºÉüÁPÀ §A¢zÉÝãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ°UɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzɯÉUÉ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA51/2013 PÀ®A: 504,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:43ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ SÁ¸Á vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¨ÉÃgÁ¨ÉÃUÀA½UÉ ®UÀߪÁV 9 wAUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ , 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¨sÁðªÀw EzÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ dégÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ anUÉÃgï NtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:17-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ . 


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï ¸Á¢ÃSï vÀAzÉ C§Äݯï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ. 36 JA.1081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ v£Àß fÃ¥ï £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥Áå¸ÉAdgï E½¸À®Ä gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ.36 J¥sï 558 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¥Á¢vÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß fæUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è 11 ¥Áå¸ÉAdgï UÀ½UÉ §A©üÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ,CzÀgÀ°è 55 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ¨sÁj gÀPÀÛ gÀPÀÛvÀ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2013 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2013 gÀAzÀÄ 92 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.