Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಂದು ತಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಚಮನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನಂತರ 7.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ 55 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸಿಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನವು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೃತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆ ಸೀಳಿ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ಹೊರ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟು ಬಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನವು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ  ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ :50 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ :ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಚೂಡಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್) ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರನಲ್ಲಿ ವಾಚಮನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಯದ್ಲಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ಫೋನ್   ನಂ:7259943580 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ     UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  284/2013 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt   ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

           £À© ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï, 30 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:vÀgÀPÁj ªÁå¥Áj/ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ36/J1758 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀನು  ತರಕಾರಿ ತರಲೆಂದು ರಾಯಚೂರುನ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಅಪೆ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ36/1758 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೇ ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ಇದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ವಾಹನವು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನು ಸಹ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಂತರ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¨sÁµÁ ¸Á¨ï, 19 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉeÉÓ¨sÁ« UÁæªÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿಯವನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸೋರಿ ಹಾಗೂ ಬಲ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2013 PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                       ¢£ÁAPÀ;-29/11/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-45 UÀAmÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2. SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï £ÀA.J.¦.02-nJ-5112 gÀ ZÁ®PÀ ±ÉÃSïªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ 50 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.  ¸Á:-UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï.£ÀA.J.¦.02-nJ-5112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÀæ¨Á¢¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀiÁ¤é ¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA.1. C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï ¯Áj £ÀA.f:1:¹n:6018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨sÀgÀvÀ¯Á¯ï vÀAzÉ PÁAw¯Á¯ï f. ¥Á®UÁªÀiÁr ©ZÀªÁgï f¯Áè zÉÆÃAUÀgÀ¥ÀÆgÀÄ gÁd¸ÁÛ£À.                                                          FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ¤UÉ JgÀqÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆzÀ M¼À¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. C®èzÉ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÁVzÀÝjAzÀ dPÀÌAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æÃ.zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï 50 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï £ÀA. J.¦.02-nJ-5112 gÀ QèãÀgï ¸Á:-«Ä®ègÀ¥ÉÃmÉ ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ §¼Áîj. ªÉÆÃ.£ÀA.9972403341. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:25-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ PÀȵÀÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, eÁ: ªÀÄgÁp , G:UÀAUÁªÀw ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ï£À°è D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À , ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä 27 ªÁqïð UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÆgÀÄ DzÉÆä¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ PÀÆr¹ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï £ÉÆÃr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ §¸ï¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ , ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÀqÉ ¸ÀºÀ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J®Æè ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2013 , PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .   
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2013 gÀAzÀÄ  73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.