Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Dec 2011

CRIMES

gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀÄƤ¥sÁªÀÄð ºÉƯÉAiÀÄ®Ä FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀiÁ£É¸Á¨ï 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, mÉÊ®gï, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÉÃUÀ ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ¯É®è EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÀi˯Á° FvÀ£À mÉÊ®gï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß PÀÆ° vÉUÉzÀÄPÉÆ £Á¼É £À£Àß ªÀÄUÀ §gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ DUÀ ªÀi˯Á° FvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà MAzÀÄ ¸À® ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAzÉzÉèUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 408/2011 PÀ®A. 504, 324, L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, PÉÆÃjAiÀÄgï,36ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÄègÀÄ, vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖ ªÁ¥Á¸ÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ,»gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36,«-7721 ZÁ®PÀ, ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ,vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36,«7721 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨ÁUÉÆÃqÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÁ® »ªÀÄärUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A: 279.337,338 L.¦.¹. & 187 LJA«AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀìzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁd¥Àà ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀ PÀ¸À ªÀÄĸÀj AiÀiÁPÉà ZÀ®ÄèwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ NªÉÄäïÉà ¹nÖUÉzÀÄÝ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ¸À ªÀÄĸÀj ºÁPÀ®Ä ¨ÉÃqÁ C£ÀÄßwÛgÉ£À¯É JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ ¤ªÀÄäUÉ CAvÁ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½zÀ vÀĽzÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.213/2011 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ 176 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,300 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ