Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ªÀÄÄzÀUÀ°è£À ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà & ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Éà ªÉʵÀåªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, CvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸ÀeÉÓ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV D²ºÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ 3 UÀÆqÀÄUÀ® ¥ÉÊQ MAzÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. C°è Hj£À d£ÀgÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁQ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÉAQ ºÉÃUÉ ºÀwÛvÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. C®èzÉà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EªÀgÉà CªÀgÀ 3 UÀÆqÀÄUÀ® ¥ÉÊQ MAzÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ 2 ¸ÀeÉÓ UÀÆqÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 171/11 PÀ®A.435 gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 08-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ
FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: LzÀ¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CA§tÚ J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: LzÀ¨Á« EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «ªÀµÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÁådå«zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ FgÀ¥Àà£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ FgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 259/11 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢: 08.11.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆgïªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¢.qÁ. ªÀĺÀäzï gÀ»ªÀÄvÀįÁè 37 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-£ÀÆgïqÀæUï ºË¸À ªÉÄrPÀ¯ï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ «ÄÃlgïzÀ°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÄåðmï DV CAUÀrAiÀÄ°è AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ eÉÆÃgÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ & ¥sÀ¤ðZÀgïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q gÀÆ 500000=00 ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ £ÀÆgïªÀĺÀäzï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀARå 3/11 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 07.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ£ÁxÀ, ªÀiÁåzÀgÁ¼À, £ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. GlPÀ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±À¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, EªÀgÀÄ CPÉUÉ ºÉÆAl¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¥Á ºÀvÀÄÛ ¸Á«vÀ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CtPÀªÁrzÀÄÝ, CPÉAiÀÄÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà d£ÀgÀÄ, FUÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÉr ªÀiÁrë §j J£ï CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CPÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄUÉ CPÀÌvÀAVAiÀÄj®èªÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝPÉÌ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä¼ÀÄ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVAzÀ §AzÀÄ E¯Éè §AzÀ¼ÀÄ §gÉæ¯É CAvÁ CPÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ. PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʧ¼À MqÉzÀÄ , ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¹ÃgÉ ºÀj¢zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ºÉÆr¬Äj F ¸ÀƼÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ºÉÆqɬÄj CAvÁ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §rzÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ w«zÀÄ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÀQÃgÀªÀļÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2011 PÀ®A. 341,323,324,504,506354,448 gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï PÀÄ®PÀtÂð 51 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw D¦ü¸À£À°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è J¸ï.r.J.CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09/11/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-45 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ©®Äè PÉýzÀgÉ ©®Äè PÉÆqÉÆâ¯ÉèãÀ¯Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ £ÀߣÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ C°è ¦.r.M.UÉ PÉüÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ¸ÀA§AzÀ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæü §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¤£ÀßzÉà J¯Áè £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃQzÀݪÀjUÉ MAzÀÄ ¨ÉÃqÀªÁzÀªÀjUÉÆAzÀÄ K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ JzɪÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄóp ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï EªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 218 /11 PÀ®A.504,323,324,506,353 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.