Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Oct 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 12-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :     13-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀAiÀÄå ªÀ: 45 G: SÁ¸ÀV ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀå ¸Á: UÀzÁé¯ï (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÁ¸ÀQ PÁå°§gï 115 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV §®¨ÁdÄ«UÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®ªÀÄ®QUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§âgÀÆ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A:279, 304 (J) L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ¢£ÁAPÀ:11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹JªÀiï¹ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆÃmɯï , ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-37/ºÉZï -6088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃmɯï¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §®UÀqÉ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁQ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà , §Ä¯ÉègÉÆà £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-4284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á:CA¨ÁªÀÄoÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉègÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-4284 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà£À JqÀUÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ , §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ²æÃwªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ:54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ  PÀ¸ÀvÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1)ZÀAzÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ: 52 2)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀAiÀÄå ªÀ:25 3)UÀAUÀªÀé UÀAqÀ ZÀAzÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀÄA§¼ÀPÁ¬ÄzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ üºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ PÀ¸À Dj¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà PÀ¸ÀAiÀiÁPÉ Dj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2012 PÀ®A. : 447,341,323,504,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ: 11.10.2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr PÀnÖUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÉÎ ¨Á¼À¥Àà£ÀªÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄ̸Á|| PÀÄPÀ£ÀÆgï FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è C° è§AzÀÄ  CªÁZÀå §åzÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄr¤¥Àà£À D¹Û K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  §®¥ÀPÀÌrUÉ.JzÉUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ZÀÆj¢zÀÄÝ, 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄÌ E§âgÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzɣɮPÉÌ PÉqÀ« ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PɼÀ vÀÄnUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2012 PÀ®A 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FmÉÃgÀÄ PÀÄgÀħgÀ 55 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.12-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2012 gÀAzÀÄ 98  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    19,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.