Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Apr 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ 28/04/2019 gÀAzÀÄ, ²æà ªÀÄAUÀªÀÄä JJ¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉgÀªÀgÀÄ  ªÀiÁ£Àå ¤T¯ï L.¦.J¸ï. (¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj) ¦J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 f-377 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ±ÀAPÀgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á¯ï ªÉÄð£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  CAzÀgï §ºÁgï CAvÁ  E¸ÉàÃmï  dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-05 UÀAmÉUÉ  zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ PÁ®PÉÌ 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß, 1,18,900/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃmïJ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,  oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÀÅ PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, £ÀªÀÄä  oÁuÉAiÀÄ J£ï.¹. ¸ÀASÉå. 09/2019 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 58/2019 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAgÀÄvÁÛgÉ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 28/04/2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಂತ್ರಾಲಯ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯರಗೇರಾ  ಬಡೆಸಾಬ ದರ್ಗಾ ಸಮೀಪ ರಾಮನಗೌಡನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ-1 ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ ಇರುವದಿಲ್ಲ   ಈತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಆರೋಪಿ-2 ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಯರಗೇರಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ- KA-36 X-1185 ನೇದ್ದನ್ನು  ಗುಂಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ  ಯರಗೇರಾ ರಸ್ತೆ  ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡೆ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂದನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ-2 ಈತನಿಗೆ  ತಲೆಗೆ,ಎದೆಗೆ,ಹೊಟ್ಟೆಗೆ,ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೊಪದ  ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ  ತಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ  55/2019 ಕಲಂ.279.283.304() ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¦gÁå¢ ²æà ²ªÀgÁd ¹ºÉZï.¹-341, ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ²æà CªÀÄgÉñÀ ¦¹-425 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¹éÃPÀÈwUÉÆAqÀ ¸ÀªÀÄ£ïì ºÁUÀÆ ªÁgÀAmïUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀÄvÀÄÛ §eÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ ¹¹ £ÀA-45/2019 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÁ£ÀzÀ J-9 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄ£ïì eÁj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É KPÁKQ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ “K ºÉÆÃUÉÆà £Á£ÁåPÀ vÀUÀ½î ¤Ã£ÁåªÀ ¸ÀªÀÄ£ïì PÉÆqÀÄwÛÃ, CzÉãÀÄ zÉÆqÀØ PÉøÉãÀÄ £Á£ÀÄ vÀUÀ¼Àî¯Áè £ÉÃgÀªÁV PÉÆÃlðUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀߣÉßãÀÄ £ÉÆÃr¯Áé CAvÁ KgÀÄ zsÀ¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £À£ÀߣÀÄß CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ” DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ qÀÆån ªÉÄð¢Ý¤ß ¸ÀªÀÄ£ïì & ªÁgÀAmï eÁjUÁV §A¢zÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀªÀÄ£ïì vÀUÉzÀÄPÉÆà ¢£ÁAPÀ 18-06-2019 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀÄ CAvÁ ¸ÀªÀÄ£ïì PÉÆqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ vÀÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÀ½î, ¤Ã£ÁåªÀ ¹ÃªÉÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀÀ£Àß CAV »rzÀÄ zÀ©â, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¢Ý K ¤£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ mÁæ£ïì¥Àgï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É ºÉÆÃUÉÆà CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 54/18 PÀ®A 353, 323, 504, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ ªÁ¯ÉÃPÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÁ¯ÉÃPÀgï, ¸Á: ªÁqÀð £ÀA 09, £ÀlgÁd PÁ¯ÉÆä, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27.04.2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00  UÀAmɬÄA ¢£ÁAPÀ 28.04.2019 gÀ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À PÉÆÃuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ¥Án£À°èzÀÝ 3 eÉÆvÉ Q«AiÉÆÃ¯É CAzÁdÄ 10 UÁæA(MAzÀÄ vÉƯÉ) C.Q 14000/-, 3 aPÀ̪ÀÄPÀ̽UÉ ºÁPÀĪÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 5 UÁæA (CzsÀð vÉƯÉ) C.Q 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2019, PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.