Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Apr 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ :§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÉÆnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ °ÃdÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA,759 gÀ°è ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°£À MrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåwÛ£À ªÉÊj£À Qr mÁæöåPÀÖjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32-35 QéAl¯ï ºÀwÛ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ; 1,32.200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀëöå£ÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. & AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ  ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.02/2015 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ¢£ÁAPÀ-03-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÁå¢UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà @ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-G®Ì§Ar vÁAqÁ vÁ-zÀÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ §A¢zÉ, £À£Àß CtÚAzÀzÀjUÉ d«ÄãÀÄ ºÉZÀÄÑ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ d«ÄãÀÄ E£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝPÉÌ, ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄågÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ. £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- G®Ì§Ar vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖzÉÝÃªÉ ¤£ÀUÉ E£ÀÆß K£ÀÆ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄÀUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr,  E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj d«ÄãÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A- 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      
 ¦.¹.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà 40ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ PÀƽPÉ®¸À ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ  ¸ÁºÉ§UËqÀ  eÁw -£ÁAiÀÄPÀ  ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÀ  ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ  ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj gÀhiÁ° VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ  gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ  UÉÆwÛ®èzÉ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ C DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ PÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ  DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À JªÀiï.Dgï.ºÉZï.J¸ï. ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  J¯É CªÀÄgÉñÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀgÉ  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ºÁPÉÆPÉÆAqÀÄ PÀqÉzÀÄ PÀÆ° PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAwAiÉÄãÀ¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ,¤ªÀÄäªÀé£À vÀÄ®Äè, §¸À« ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà¤UÉ §¸À«UÉ ©lÖªÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįɠ ¤ªÀÄä ºÉªÀÄqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ J¯É §¸À« ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ  §A¢AiÀįÉà CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ  §® ªÉÆt PÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖUÉƽ¹  PÀnlUÉ  PÀqÉzÀ PÀÆ° PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¤ªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.É. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 72/2015 PÀ®A-324,504,506, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-04/04/15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀ eÁqÀÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ PÀnÖ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æÃgÁªÀÄ  vÀAzÉ ¸Á§¥Àà 40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß   FvÀÀ£ÀÄ  EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°è  PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÝ PÀnÖUÀ¼À£ÀÄß KPÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý  CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ C£ÀÄßwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ CAd¥Àà vÀAzÉ PÀAqÉ¥Àà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÉÆî¥Àà  J¯ÁègÀÆ eÁw  ªÀiÁ¢UÀ ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ  PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ßUÉ ,ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ,  PÀPÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀqÉzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ  ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 73/2015 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506,gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರು ಸಿಂಧನೂರ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ FrUÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 27 nn 4272 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÉzÀÝ vÀÄA§¼À vÁB DzÉÆä (J.¦) FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ TaTa Ace No. AP 27 TT 4272 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಡೇಸಗೂರು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಾಜು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ TaTa Ace No. AP 27 TT 4272 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮುಂತಲೆಗೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  81/2015 PÀ®A. 279, 338  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
          
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2015 gÀAzÀÄ   41 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.