Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ,ªÀÄÄ¢UËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà , §¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁw-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á||CqÀ«¨Á« ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÉÆÃlzÀ £ÁAiÀÄPÀ, 25 ªÀµÀð ¸Á||CqÀ«¨Á« EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÉʵÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ ¢.14-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà HgÀ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è K£ÉãÀÄ ºÉý C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/12 PÀ®A 504,324,506,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄUËqÀ, ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà r¥ÉÆà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ PÉñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: aAvÀ®PÀÄAl vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 41, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA PÉ.J-29-JªÀiï-5489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ²æñÉÊ® PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀÄ«£À°èÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°ÖºÉÆqÉzÀÄ ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï2) «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï 3) UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå.vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ±Á¹Ûç ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ ï4) FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 41, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå.vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ±Á¹Ûç ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/11 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁtÂPï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EAUÀ¼É ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: UÁæ.PÀÆ. ¸ÀAWÀl£É PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ FUÉÎ 7-8 wAUÀ½AzÀ ºÉÆ£Àß½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀÆ°PÁgÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÆr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èzÁÝUÀ CzÉà ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2012 gÀAzÀÄ C°èUÉ §AzÀ CAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½î, ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½î, gÀªÀgÀÄ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁtÂPï¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁtÂPï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 07/12 PÀ®A. 504, 323, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÁ¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E°AiÀiÁ¸ï vÀAzÉ ªÀ°, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34-J-3491 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §Æ¢ªÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ E°AiÀiÁ¸ï EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 51 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀĦüAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: vÁvÀÌ°PÀ UÁåAUÀªÉÄ£ï ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ PɪÀÄÄä eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ PɪÀÄÄä mÁ¤PÀ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ¸À¢AiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ZÀQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ AiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §AqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-50 UÀAmÉUÉ ªÀiË£ÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á : PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 2/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.