Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
UÉÆÃqÀªÀwð gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt , ªÀAiÀÄ:59ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀ 1700 aî ¸ÉÆãÁªÀĸÀÆj ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï J.¦.JªÀÄ.¹ DªÀgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è MwÛ ElÄÖ 9,90,000/- ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®PÉÌ wÃj¸À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ¨ÉÆÃ¸ï ªÀiÁf ±ÁSÁªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ±ÁSÉ J.¦.JªÀiï.¹ DªÀgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÉÆÃqÀªÀwð gÁªÀÄgÁªïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 15,64,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ w½¸ÀzÉà £ÉÆnøï PÉÆqÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 12-11-10 gÀAzÀÄ 5,14,000/- gÀÆUÀ½UÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Á®PÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/12 PÀ®A. 409 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 03-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÃuÁ ¨Ágï ºÀwÛgÀ zÁªÀůï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ªÀÄlÆÖgÀÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA , G: ªÁZÀªÀÄ£ï , ¸Á; J.PÉ. UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Äèöå-2747 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁªÀůï¸Á¨ï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ , vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
PÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, G:PÁ¥ÉÃðAlgï , ¸Á: ZÀPÀÌ° Nt , §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÄÃgÁ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ºÀĸÉãï©Ã EªÀjUÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ±Éqï£À°è EgÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ PÁ¹ÃA¸Á¨ï£ÀÄ CªÀjUÉ ±Éqï£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀÆå ±Éqï ©qÀzÉà SÁ° ªÀiÁqÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ PÁ¹ÃA¸Á¨ï£À ±Éqï£À ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÁ¹ÃA¸Á¨ï£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwUÉ ±Éqï SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹nÖUÉ JzÀÄÝ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2012 PÀ®A.504 , 56 , 323 , 341 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

²æÃ.CªÀÄgÉñÀÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ dªÀ½ ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: QgÁt CAUÀr ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà f£Àßzï FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà£À CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÉÃAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ E°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, DUÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¤£ÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ CvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ G½zÀ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A; 323. 324, 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀAUÀn PÀjAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §Ar zÁjAiÀÄ°è zÉêÀgÉrØAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ..J. 36/n.©. 3822 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß mÁæ°AiÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°èzÀÝ PÀ®Äè UÀÄAqÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgï UÁ°AiÀÄ£ÀÄß UÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹zÀÝjAzÀ
¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀzÉ §®UÀqÉ wgÀÄV MrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ »AzÀPÉÌ dgÀÄV ZÁ®PÀ£À JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤AwzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ZÀPÉÆÃn ¸Á. PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279,304[J] L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ dPÀÌ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ¨ÁUÀå £ÀUÀgÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB 35 °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4020/- gÀÆ & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2012 PÀ®AB 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ