Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Sep 2016

Special Press Note


: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :
UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ Cr §AzsÀ£À

gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ±ÉÃSï ¸ÉÊ¥sï C° @ ¸ÉÊ¥sï C° vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÀäzï C° @ ªÀĺÀäzï C°, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ: ¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 11-7-89/11-7-101 ¦AeÁgÀªÁr ¨ÉæøÀÛÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ£ÀÄß ºÉzÀj¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, UÀÆAqÁVj ªÀiÁr ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀV ¤gÀAvÀgÀªÁV ¨sÁVAiÀiÁUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï DjÃ¥sï ¥ÁµÀ FvÀ¤UÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃgɦ¹ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÞAiÀÄ°è (Public Order) ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ, C¥ÁAiÀÄ, C¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀPÀÆÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ CPÀæªÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀåªÀºÁgÀ, OµÀzsÁ¥ÀgÁzsÀ, dÆdÄPÉÆÃgÀ, UÀÆAqÁ, C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À C¥ÀgÁzsÀ, PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV DPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ «rAiÉÆà CxÀªÁ DrAiÉÆà ¥ÉÊgÉmïì ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À vÀqÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1985gÀ PÀ®A 3 G¥À-PÀ®A (1) CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 09.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 17.09.2016 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀzÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj §AzsÀ£ÀzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20.09.2016 gÀAzÀÄ ±ÉÃSï ¸ÉÊ¥sï C° @ ¸ÉÊ¥sï C° vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÀäzï C° @ ªÀĺÀäzï C° FvÀ¤UÉ eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß eÉÊ°£À°èqÀ¯ÁVzÉ. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ MlÄÖ 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes


                                                                                        
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದುರುಗಪ್ಪ. ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ, 30 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ತಲವಾರ ದೊಡ್ಡಿ, ತಾ:ದೇವದುರ್ಗಾ, ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FvÀನು 2013 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೊ ನಂ: ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ನಂ. ಕೆ..-36,.ಸಿ.5940, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ;MBLHA10AWDHJ19661, ಇಂಜಿನ ನಂ:HA10ENDHJ39718, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನೇದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 20-07-2016 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಾರಿಗೆ  ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಅಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.-36, ಇಸಿ-5940 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಮೃತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. ನಂತರ   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ದಿ: 21-07-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನನ್ನ ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ,  ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 20-07-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ: 21-07-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೊ ನಂ: ಕೆ..-36,.ಸಿ.5940, :ಕಿ  25,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 123/2016  ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 20-09-2016 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÀÆ«£ÉqÀV ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL, zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA PÉJ-36/f-153 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 17-30 UÀAmÉUÉ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀ:48, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÀÆ«£ÉqÀVFvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2060/- gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄÄ J£ï.¹ ¥ÀæPÀgÀtªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ oÁuÁ J£ï.¹ £ÀA 14/2016 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.217/2016. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 19.09.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗಪ್ಪಅತ್ತನೂರು ತಂ: ನರಸಪ್ಪ ವಯ: 47ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : ಕೆ.ಪಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: ಟೈಪ್ 5-251 RTPS ಕಾಲೋನಿ, ಶಕ್ತಿನಗರ ತಾ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ36  ಹೆಚ್ 4511 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ - ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಸ್ ಪವರ್ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ33 6414 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾರನ್ ಸಹಾ ಮಾಡದೇ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಎಡಗಾಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಬುಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಲಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2016 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrzÁÝgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :21.09.2016 gÀAzÀÄ 174 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.