Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Sep 2014

Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ::   ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ²æà «dAiÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ  ¤°è¹zÀ  vÀªÀÄä PÁj£À°è 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸ÀAQÃtð L.¹.L.¹. ¨ÁåAQUÉ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÁj£À UÁè¸À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAPï / J.n.JA., EvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¨ÁåAPïUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀªÀÄä£ÀÄß »A¨Á°¹ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉ¹UÉ JgÀa CxÀªÁ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀtzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÉüÉzÀÄ ºÀt zÉÆÃZÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ eÁUÀÈvÀgÁVgÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ::
  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©fPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:50 eÁw : PÀÄgÀħgÀÄ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dÆ®UÀÄqÀØ  FvÀನ ಮಗಳು ಮೃತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-01 )¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ  26ªÀµÀð ನೇದ್ದವನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:21-05-2013ರಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ-01 ನೇದ್ದವನು ಅತೀಯಾದ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೃತಳಿಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿನಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-02 gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ §¸À°AUÀ¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ 50ªÀµÀð ನೇದ್ದವಳು ಕೂಡ  ಸೂಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:28-09-14ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06.00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೃತಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ   ನೇಣುಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/14 PÀ®A. 504,323,498(),302,ಸಹಿತ34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 27-09-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CAdļÀªÀÄä UÀAqÀ: ¸Á§AiÀÄå PÀÄtÂPÉÃj, 60ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀzÉÆrØ, (PÀgÉUÀÄqÀØ )    FPÉAiÀÄÄ  ದೇವದುರ್ಗದ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಆಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ; ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå PÀÄtÂPÉÃj, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á; ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ zÉÆrØ ( PÀgÉUÀÄqÀØ ) FvÀ£ÀÄ ಈ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು , ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, `` ಎನಲೇ ಚಿನಾಲಿ ಸೂಳೆ ಹುಡುಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಯೇನಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ಸಿಗು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.163/2014. PÀ®A, 341,323,504,506 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ:29/09/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9-30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರಾಣೆ, 16ವರ್ಷ, ಕುರಬರು. ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ.ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ FPÉAiÀÄÄ  ತನಗಿದ್ದ ಪಿಡ್ಸ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಅದುವು ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವರವು ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಮುದುಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ   ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರಾಣೆ, 20ವರ್ಷ, ಕುರಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ.ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉÆnÖzÀÝgÀ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 19.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಾಳು ಮಾನಪ್ಪನು ಐದಭಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಎಕ್ಸ್ 3096 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ®PÀëöät vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಕಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಮಾನಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ  ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;132/2014 PÀ®A : 279.338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¥ÁgÀÆ® ªÀÄAqÀ¯ï UÀAqÀ ªÀ¢ÃgÀ ªÀÄAqÀ¯ï 60ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ  PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 2 FPÉUÉ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ©¨ÉÃPÀ §¸ÁqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆAiÀįÁ£À §¸ÁqÀ ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 2 ಈತನು ಸಂಬಂಧಿಕನಿದ್ದು,  ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತನು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28-09-2014 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರ.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ. 2ರಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಿಬೇಕ ಮಂಡಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳಿಗೆ ಹೊಲದ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದನಿಗೆ  ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಲೆಗೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು, ಗಾಯಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ, ನೀನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2014 PÀ®A.504, 324, 323,109,506, gÉ.«. 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014 gÀAzÀÄ  70  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     11,600/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.