Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2016

Reported Crimes


                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ: 28/11/2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤®ªÀAf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J 36/ n¹-1021 EzÀÄÝ, mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n¹-2440 EzÀÄÝ mÁæ° £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¥Àæw mÁæöå°AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C.Q. 1750/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è »rzÀÄ mÁæPïÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ£À¢ wÃgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ PÉüÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ, ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ, MlÄÖ JgÀqÀÄ mÁæPÀÖgïUÀ¼À°è 3500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ  247/2016 PÀ®A: 4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

     ದಿನಾಂಕ 28/11/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29/11/16 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ/ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ/ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ‘’ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿಯಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ ಕಡೆಗೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29/11/16 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು  ಜೀನೂರ – ಪೋತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ  ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಣೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು, ಕೂಡಲೇ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀನೂರು – ಪೋತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ CHASIS / ENG  NO. ZJZG00845  ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿ   MAHEBOOB TRACTOR ENG WORKS  CHASIS NO 18 ( YEAR OF MANFACTURING- 16-17 )  ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು 1400/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 02.30 .ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 02.30 .ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.’’  ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 290/16 ಕಲಂ 3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 & 4, 4 (1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ 1957 ಮತ್ತು 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.    

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :28.11.2016 gÀAzÀÄ 09 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.