Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¦üÃgÁå¢ ¸ÀĨÁâ gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ r. 32ªÀµÀð eÁ : PÁ¥ÀÄ G-DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ ;ªÀ. PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¢£ÁAPÀ-02-11-2013gÀAzÀÄ  ªÀĹ̬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÀvÀ£ï ¤ªÀiÁ¸É 25ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÀ G- ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á : CºÀäzï £ÀUÀgÀ vÁ: f: CºÀäzï £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:  JªÀiï ºÉZï-16 JE-9164£ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ  ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár qÁåªÉÄÃd DV AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/13 PÀ®A. 279  L.¦.¹   CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ದಿನಾಂಕ: 02-11-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟೇಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋನಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಕಂಪನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ತವಾರ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಓಣಿಯ ದಾರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ 1) ಗೌಸ್ ಪಾಷ ಪಿ.ಸಿ. 502, 2) ಗೋಪಾಲ್ ಪವಾರ್ ಪಿ.ಸಿ. 586, 3) ಹನುಮಂತ ಪಿ.ಸಿ. 491 ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚರಾದ 1) ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ವಯ: 53 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು, : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಸೊಪ್ಪೆ ಬಜಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು 2) ಮಹ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್ ತಂದೆ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕುಲುಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖಾ   ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.36ಜಿ281 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1) ಕಿಶೋರ್ ತಂದೆ ವಲ್ಲಭ ದಾಸ್ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಿಂದು ಪಟೇಲ್, : ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಸಿಯಾತಲಾಬ್ ರಾಯಚೂರು 2) ರಮೇಶ ತಂದೆ ವಲ್ಲಭದಾಸ್ ವಯ: 49 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಿಂದು ಪಟೇಲ್, : ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಹನುಮಾನ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಣ ಒಟ್ಟು 53,400/ರೂ ಹಾಗು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಗಳು, 4 .ಟಿ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಡುಗಳು, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಡಿ.ಎಲ್., ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 1,000/ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲರ್ ಟಿವಿ, 50/ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ಮೇಲಿಂದ   ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 198/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ: 02-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: zÉÆqÀا¸ÀìAiÀÄå, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ. AiÀĪÀĪÀÄÆgÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÉÆÃmÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ zÉÆrØAiÀÄ ¤AUÀAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AUÀAiÀÄå¤UÉ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É ¤Ã£ÀÄ UÉÆÃmÁPÉÌ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¢Ý, £ÀªÀÄä ºÉÆ® ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ EvÀÄÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆægÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¤Ã£É PÉr¹¢Ý CAvÁ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀªÀÄ®QUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 295/2013 PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ದಿನಾಂಕ 03.11.2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಸಿಕೇರಾ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೀರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á  UÀAqÀ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð       eÁ: ºÀjd£ï   G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: DgÀ¹PÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß   ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 01) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À   G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| DgÀ¹PÉÃgÁ (02) ¸ÀtÚ CAf£ÉAiÀÄå vÀAzsÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À   G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| DgÀ¹PÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಂಗೆಳ್ಳಿ  ಯಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ಗುನ್ನೆ£ÀA: 137/2013 PÀ®A:  324, 323, 504, ¸À»vÀ 34  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ¢ :-02-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü ²æà CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß   ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw 1 ªÀµÀð, ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ Dl ªÁqÀÄvÁÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À qÀ©â CAvÁ w½zÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:02-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-53 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.11.2013 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.