Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
§¸ÀªÀgÁeÉñÀéj @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄzÀgÉ , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:PÉÆÃmÉ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: J.PÉ UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:31-08-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄ vÀAzÉ 21,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ , 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃmÉ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéjUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- gÀÆ vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ E®èªÁzÀgÉà fêÀAvÀ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.120/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2012 PÀ®A.323 , 324 , 504 , 506 , 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢:-27-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è vÀªÀUÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀªÀUÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ «zÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EgÀĪÀ 1)35 QéAl¯ï vÉÆUÀj C.Q. 50,000/-2)16 aî eÉÆüÀ C.Q. 50,000/-3)§mÉÖ §gÉ C.Q. 6000/-4)MAzÀÄ aî PÀqÀ¯É C.Q .4000/-5)MAzÀÄ aî ºÉ¸ÀgÀÄ C.Q .3000/- 6)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/-MlÄÖ 1,19,000/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVgÀÄvÉÛªÉ.CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄtÆÚgÀ ªÀi˯Á¸Á§FvÀ£ÀÄ 3¢£ÀUÀ½AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ, 30ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀtÄÚ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ J¼ÉzÁr ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®A. 509.354, 341, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 27/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwBºÀqÀ¥Àzï ªÀAiÀÄB 25 GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB 4 £Éà ªÁqÀð CAZÉ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ [1] ¸Á«wæ UÀAqÀ wgÀÄ¥Àw [2] ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà [3] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà eÁ®ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj JPÁJQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®AB 448,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ªÉÆqÉPÀgï G-UÀÄfj PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°UÉ ©UÀ ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Vr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ HjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ° è ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÀgÀ 10 a®è CQÌ, 8 aî ¸ÀeÉÓ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 600000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ :28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄUÀgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ-ªÉÆqÉPÀgï G-UÀÄfj PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°UÉ ©UÀ ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ ªÀiÁzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Vr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ©£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 300000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®PÁì£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 03/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50, G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃl¥Àà PÀÆr UÀÄ®âUÁðzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ E½zÁUÀ DzÉ¥Àà£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwzÀÄÝ, vÉÆÃl¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §®UÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄÆvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «¸Àdð£ÉªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ zÁégÀ¢AzÀ §AzÀ MAzÀÄ J£ï.PÉ.J¸ï Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J-34-J¥sï-690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄîÌAqÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ C¯Áè §Që ªÀiÁ®zÁgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀj¹zÀÝjAzÀ vÉÆÃl¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ »AzÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/12 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 48, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-28-3-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå ºÉÆ«£À¨Á« ªÀ: 46, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉÃgÀV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ CªÀÄätÚ CªÁUÀr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁ®ºÀ½î vÀ£Àß ºÉÆzÀ°èAiÀÄ ºÉÆnÖ£À §¤ªÀUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ CVß±ÀªÀÄPÀ zÁ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ±ÉAUÀ ºÉÆlÄÖ ºÁUÀÆ 10 §ArAiÀÄ ºÀÄ®Äè C//Q-10000/gÀÆ¥Á¬Ä¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï./J-04/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ :28/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ CªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀA¥Àà CªÁUÀr eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ 45 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ÀºÉÆzÀ°èAiÀÄ ºÉÆnÖ£À §¤ªÀUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ CVß±ÀªÀÄPÀ zÁ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è 10 §AqÉAiÀÄ ¸ÉÆ¥ÀÄà C//Q-10000/ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛz.É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ . J¥sï./J-05/2012 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:75 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ, PÁ®Ä ¨ÁºÀÄ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, JµÉÖà vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢ :- 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀ:40 eÁ:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. Dgï.£ÀA: 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¤AUÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ªÀÄÄzÀÎ¯ï ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð,eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UËqÀ£À¨sÁ« FvÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ºÉAqÀw M¥ÀàzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:-27/02/2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉ EgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. DAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-29/03/2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012,PÀ®A.448.363.L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä PÀ£ÀPÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÀdAwÛ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: eÁAvÁ¥ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ 2 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁr DPÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r CªÀ¼À£ÀÄß CqÀØ PÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/12 PÀ®A.143,147,148,,323,506,504. ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.