Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GzsÁâ¼À vÁBªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉgÉ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB GzsÁâ¼À vÁB ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, EzÉà gÁr¤AzÀ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄ vÁÛ£É CAvÀ zÁåªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/11 PÀ®A: 447,504,326,506(2) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢ :- 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²æë±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:30 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£¹ìPÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ QæëģÁ±À OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ, C°è E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀlUÀ¯ï ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÀÄ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á. «gÁ¥À¥ÀÆgÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸À¢æAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,600/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 415/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.