Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢: 31-03-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ JA.J¯ï.¹ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤ÃrzÀÄÝ, ºÁdjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ¢zÁ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 27ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èzÉêÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¹zÁÝxÀð FvÀ£ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀæ±Àgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-25/©-6270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ, ªÀAiÀiÁ: 7 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV, FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¹zÁÝxÀð¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢: 31-03-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, lPÀÌgÀ PÉÆlÖ PÀæ±Àgï fÃ¥À  ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 153/2018 PÀ®A: 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ®ZÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: UÉdÓ®UÀmÁÖ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೊಸೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಸಾರದ ಸಂಬಂಧ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 31.03.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà dAUÀgÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ dAUÀgÀ½î ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೊಸೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 9 ನೇದ್ದವನು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 8, 6 ನೇದ್ದವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ತೊಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ 9 ನೇದ್ದವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಸೂಳೆಯ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂಗಳದಾಗ ಹಾಕಿ ಕೆಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಗಂಡಸರು ಆಕೆಯ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಆಕೆಯು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಉರುಲು ಹಾಕಲು ಹಗ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದರು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನೇದ್ದವನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 103/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 354, 504, 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ.31.03.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹುನಗುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-25/2017 ನೇದ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ .ಟಿ ಯಲ್ಲಿ  ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಸಹಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತರು ಒಟ್ಟು 21000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ 30 ಗ್ರಾನೈಟ್ ಖಂಡಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-03/ಬಿ-7175 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳವು ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ  ಮುದಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ  ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳವು ಮುದಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತದ  ತನಿಖೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 73/2018 PÀ®A. 21 MMRD ACT-1957 ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 0104.2018 gÀAzÀÄ 136 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.