Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Oct 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
¢£ÁAPÀ: 05.10.2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¸ÀtÚ PÁªÀÄtÚ, 38 ªÀµÀð, ªÀiÁrªÁ¼ÀgÀÄ, UÉÆêÀzsÀð£ï ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAmï £À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É,£ÀA,3-10-78, ¸Á: ªÀÄrªÁ¼À £ÀUÀgÀ ºÀªÀiïzÀzÀð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtÂQPÀÈvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §®gÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 24 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, EPÀªÀiï JPÀì¥Àæ¸ï PÉÆÃjAiÀÄgï aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄrªÁ¼À £ÀUÀgÀ ºÀªÀiïzÀzÀð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀıÀ²é¤, 6 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ FvÀ¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ «dAiÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ eÉÊ£ï ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀıÀ²é¤AiÀĪÀ½UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀªÀiï zÀzÀð dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «dAiÀÄ, v˦üPï, DmÉÆà ¨Á§Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «dAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ‘’ eÉÊ£ï ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ E¢Ý, EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ £À£Àß §®UÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. v˦üPï EªÀ£ÀÄ §°è¸ï ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, ºÁUÀÆ DmÉÆà ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §°è¸ï¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀߣÀÆß £É®PÉÌ PÉqÀ« J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §®gÁªÀĤUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤Ãr FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÉÊAiÀÄgï ¸ÉAlgïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÀAVPÀÄAmÁ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà ºÀj« D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß C½AiÀÄ §®gÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 65/2019 PÀ®A 341, 504, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ CPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÀiÁ»w
ಮೃತ ಶರಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಭೀಮಣ್ಣ ವಯ-42ವರ್ಷ ಜಾತಿ-ಮಾದಿಗ,ಉ-ಕೂಲಿಕೆಲಸ , ಸಾ:ಕೆ.ತುಪ್ಪದೂರು ಈತನು ದಿ.05-10-2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ.ತುಪ್ಪದೂರು ಸೀಮೆ ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಕುರುಬರ ಆಂಜನೇಯ್ಯನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಂದು ಮೃತನ ಬಲಬುಜದ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ    ಈ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ-17/2019, ಕಲಂ:174/2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಸದ ಪ್ರಕರಣಳ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 06.10.2019 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ © gÀWÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ¢: ¸ÀĨÁâgÁAiÀÄqÀÄ ªÀAiÀiÁ: 49ªÀµÀð, eÁ: MqÉAiÀÄgÀ gÁdgÀÄ G: «.Dgï.J¯ï. KjAiÀiÁ ªÀiÁå£ÉdgÀ  ¸Á: ¸ÀAzÀgÀ UÀt¥Àw UÀÄr ºÀwÛgÀ gÉrØ NtÂ, ¥ÀvÀAUï ¤ªÁ¸À ªÁqÀð £ÀA 28 gÉÃrAiÉÆà ¥ÁPÀ𠧼Áîj ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ  ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರು ಹಾಜರು  ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀAd®gï ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: «.Dgï.J¯ï. ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ತನು ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 04/10/2019 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 02-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ 25 2587 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾರಿ ಬಾಕ್ಸಗಳು, ಡಾಗ್ ಫೂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೇಡಿಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಸ್ಪೇರ ಪಾರ್ಟ್ಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲೋಡ ಮಾಡಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಬರಲು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಬಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 1)7502909235 ರಸೀದಿಯ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಸಾರಿ .ಕಿ. 36,881/-ರೂ2)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502909255 ರಸೀದಿಯ ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಸಾರಿ .ಕಿ. 2,77,987/-ರೂ,3)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502909278 ರಸೀದಿಯ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಸಾರಿ .ಕಿ. 34,666/-ರೂ ,4)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502909277 ರಸೀದಿಯ ಮೂರು ( ಕಾಟನ ಬಾಕ್ಸ್ಒಂದು ಕಾಟನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಸ್ಪೇರಪಾಟ್ಸರ್್ .ಕಿ. 14,046/-ರೂ,5)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502804579 ರಸೀದಿಯ ಒಂದು ಕಾಟನ ಬಾಕ್ಸ ಮೇಡಿಸನ್ .ಕಿ. 15,352/-ರೂ, 6)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502804635 ರಸೀದಿಯ 12 ಬಾಕ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾಗ ಫೂಡ .ಕಿ. 6,496/-ರೂ,7)ಎಲ್ ಆರ್ ನಂ 7502804587 ರಸೀದಿಯ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಡಿಸನ್ .ಕಿ5,684/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,91,113/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 244/2019  PÀ®A: 406,420 L¦¹.  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.