Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jan 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


       ¢£ÁAPÀ 28-1-18 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 05.45 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ (ªÀÄÈvÀ)  ªÀĺÉÃAzÀæ   FvÀ£ÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀ®Ä vÀ£Àß gÀf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¸ÀzÀ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ZÉ¹ì £ÀA JAr621©r18J¥sïr78211 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÀAiÉÄÃmï PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ  EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ªÀĺÉÃAzÀæ¤UÉ vÀ¯É, ºÉÆmÉÖ, §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 34 ªÀµÀð eÁ: FrUÀ G: PÁAmÁæPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/18  PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. & 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ. UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)


F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕಃ 26-01-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಧ್ವಜರೋಹಣ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದರು  ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಧ್ವಜರೋಹಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗ ರವಿತೇಜ ವಯ:14 ವರ್ಷ ಈತನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಮಾತ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿವೃತ್ತ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತಿರ ಟ್ಯೂಶನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಟೀಚರ್ ರವರು ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಟ್ಯೂಶನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತನ್ನ ಮಗ ರವಿತೇಜನು ಟ್ಯೂಶನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಟ್ಯೂಶನ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ತನ್ನ ಮಗನ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಪೋನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 20/2018 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡೆನು.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À
gÀ«vÉÃd vÀAzÉ ²æäªÁ¸ï  dwB PÀªÀiÁä ¸ÁB PÀȵÀÚVj ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀìAiÀÄ
UÀAqÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 Cr,  ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
ªÉÄÊ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
UÉÆâü §tÚ, zÀÄAqÀ£É ¸Àé®à GzÀÝ ªÀÄÄR
PÀÄzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ,  vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ,EAVèÃµï ¨sÁµÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
w½ ¤Ã° §tÚzÀ nà ±Àlð ¤Ã° PÀ®gï ¥ÁåAmï
UÀÄgÀÄvÀÄ
ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀÄrªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥Éưøï PÀnAUï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É
F ªÉÄîÌAqÀ ¨Á®PÀ PÀAqÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ                  ¹¦L   ¥À²ÑªÀÄ                   r.J¸ï.¦  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
     08532-232570                     08531-226856                   08531-236338
     9480803847                        9480803831                    9480803820
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :29.01.2018 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,600/-gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.