Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 19/4/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ J-2/ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà gÀ©â¸ï 26 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34 J¯ï-630 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ® §AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »ÃgÉ G¥ÉàÃj zÁn PÀȵÀÚ¥Àà K±ÀUÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ J-1 ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀ¥Àà f£Áß 28 ªÀµÀð ¸Á:ºÀAUÀgÀV vÁ:§¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-25 JAJ-9319 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, J-2 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ  aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 2045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÆr 28 ªÀµÀð eÁw:ªÀqÀØgÀ G:ªÉÄñÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/16 PÀ®A. 279,338, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ದಿನಾಂಕ 19-04-2016 ರಂದು ಗಾಯಾಳು 1)    ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà 34 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀ G-PÀÆ°PɸÀ ¸Á-ªÀqÀØgÀ Nt vÁ½PÉÆÃnFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಗೆ ಆರೋಪಿ  ಬಸವರಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-28 ಇಪ್ 7931 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀ G-ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á-ªÀqÀØgÀ Nt FvÀ£À ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಬಲ ಹಣೆಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.56/2016 PÀ®A 279 ,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿ:-19/04/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ಬಳಗಾನೂರುರವರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 11-ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ.ದಿ;-19/04/2016 ರಂದು ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾಂತರದ ಬಸವರಾಜ ಉದ್ಬಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸವರಾಜ ಉದ್ಬಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಇಳಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಉದ್ಬಾಳ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಗಿಡಿದ ಕೆಳಗೆ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡವರು ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ನಸೀಬದ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 11-ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ 51,100/-ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ.ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದರಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.49/2016.ಕಲಂ.87.ಕೆ.ಪಿ..ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                          
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :20.04.2016 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.