Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Aug 2012

Reported Crimes


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ                          gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, 50 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è f. ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, 21 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:256/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: eÉ.¹.© ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ CjPÉÃj gÀAUÀtÚ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ eÉ.¹.© Rjâ ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉÊ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀ£ÀÄ, DUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄPÉÌ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, 28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä, 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ DvÀ£À£ÀÄß J©â¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹zÀgÀÄ, DUÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr EAzÀÄ G½¢AiÀÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà CAvÁ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁ°UÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAR: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  161/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  PÀÄ. ¸ÀAd£Á vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄÝ DPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀiï E®è CAvÁ vÀªÀgÀĪÀÄ£É CªÀÄgÁwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À qÁåPÀĪÉÄÃAmï MvÉÛ ElÄÖ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©jAiÀiÁ¤ , PÁélgï ¨Ál° vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ;28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÉ.J¸ï ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Á:JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPïë.J¯ï £ÀA-PÉ.J 36 AiÀÄÄ 9093 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà PÁ湤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ §® ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃ¥sï ¸Á¨ï ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36 «-5247 ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A.279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ²æÃazÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¨ÁåªÀÄPï PÁå²AiÀÄgï ¸Á: mÉÊ-6/128(J) Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ£ÀÆð°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À gÁwæ ¢£ÁAPÀ:-28-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 UÁæªÀiï £ÀPÉè¸ï C.Q 15000/- 2) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q.6000/- 3) 8 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnè C,Q 10000/- 4) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.,Q 6000/- 5) 150 UÁæªÀiï ¨É½î C,Q,4000/- 6) ¹®égï ®Qëöä ©¯Éè C.Q 500/-7) ¨É½î ZÉÊ£ï C,.Q 500/-8) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q 300/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ C.Q 42300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA66/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.