Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA J.¦ ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.1 £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:27-02-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À HgÁzÀ DAzÀæzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯ÉèAiÀÄ DzÉÆä vÁ®ÆèQ£À PÀ«vÁ¼ÀAzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CfÓ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÀtÂÚAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï , 2) ªÀiÁgɪÀÄä CUÀ¸Àgï , 3) FgÀ¥Àà CUÀ¸Àgï , 4) UËgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï , 5) C±ÉÆÃPï CUÀ¸Àgï , 6) ¥sÀQÃgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï J®ègÀÆ ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA , f:PÀ£ÀÆð¯ï , DAzÀæ¥ÀæzÉñï . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.121/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2012 PÀ®A.498(J) , 448, 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ £ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä vÀAzÉ rPï¥ÀÄPï wªÀÄä¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á. PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L ²æÃ. «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 21 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q. 210/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 273, 284 L.¦.¹. & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] E¨Áæ»A ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï C° ¸Á. eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀnÖ 2] gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á. eÉwÛ ¯ÉÊ£ï EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ JA§ £À²Ã§zÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ¼Éà & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ºÀt 845/- ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 78[3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.