Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ದಿನಾಂಕ 11/04/18 ರಂದು 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರ ರವರು  ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಸದರಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ  ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಚಿಕಲಪರ್ವಿ ನದಿಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮುಷ್ಟೂರ್ ಕ್ರಾಸ್  ಮುಖಾಂತರ  ತರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮುಷ್ಟೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ  ಮದ್ಯಾಹ್ನ  2.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಲರ್ವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ ಕೆ..35/ಬಿ-2921 ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ  ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 26 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮರಳು  ಅಂ.ಕಿ. 13260/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪರಿನ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ  ಟಿಪ್ಪರಿನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಖಾಗಿ  ತಮ್ಮ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 158/18 ಕಲಂ 3,42,43,44 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ 1994 & 4 (1) 4 (1 ) , 21 ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ -1957 ಮತ್ತು 379 ಐಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. 

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 11-04-2018 gÀAzÀÄ 1-45 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1) gÁªÀiï £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ¯Á¯ï ªÀAiÀÄ:  50 ªÀµÀð, G: «Ä¤ ¯Áj £ÀA JªÀiï.¦-04 fJ-3353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÁqÁºÉÃmï vÁ:f: gÁdUÀqÀ (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ). 2) ±ÀgÀt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: «zÁåyð, ¸Á: ¯Á¯ï ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ µÁ §eÁgï PÀ®§ÄgÀV. 3) PÉʯÁ±À zÁAUÉà vÀAzÉ zÉêÀZÀAzÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: J¯ï.E.r D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á: ¨ÁzÀºÉÊr vÁ:f: gÁdUÀqÀ (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ). 4) gÁªÀiï¨Á§Ä vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ºÉîàgï PÉ®¸À, ¸Á: ¨Á¼ÀzÀéj (PÉgÉ ºÀwÛgÀ) £ÀgÀ¹AUïUÀqÀ, vÁ:f: gÁdUÀqÀ (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ). EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C±ÉÆÃPï ¯ÉʯÁåAqï «Ä¤ ¯Áj £ÀA JªÀiï.¦-04 fJ-3353 £ÉÃzÀÝPÉÌ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ JªÀiï.E.¦ ¥ÀPÀëzÀ avÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥sÉèÃPÀìUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï nêÀiï-2 £À ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀuï EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À®Ä  zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, zÁR¯Áw §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß, JªÀiï.E.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ J¯ï.E.r n« ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ®ÆPÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ zÁR¯ÁwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À» SÉÆnÖ ¸À» EzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2018, PÀ®A: 171(ºÉZï), 188, 467, 468, 471, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 11-04-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©.ªÀ£ÀeÁQë UÀAqÀ ©.ªÉAPÉÆçtÚ eÁw G¥ÁàgÀ 55 ªÀµÀð G: mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥sËæqÀ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉ¯ÉäÃmï ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ C.Q.gÀÆ 1,00,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 60/2018 PÀ®A 392 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw  vÀ¯ÉºÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÀjÃzï 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-4-86 n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪɠ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÀjÃzï£À eÉÆvÉ  ¢£ÁAPÀ 20-04-2017 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 12 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ J¸ï.©.L. CPËAl £ÀA.20277515073 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÉ£ÁgÀ ¨ÁåAPï CPËAmï £ÀA. 1147101032249 £ÉÃzÀÝPÉÌ 12 ®PÀë ºÀt ºÁQzÀÄÝ, 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ DvÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ¯Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽gÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ DgÉÆæ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÄ£À:  4 ®PÀë ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉà ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 17/18 PÀ®A 498(J), 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4  r.¦.PÁAiÉÄÝ-1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ 11-04-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-36 J-9525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ°è, PÁåA©£ÀzÀ°è, PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄrºÁ¼À ªÀiÁUÀðªÁV vÉgÀ¨Á« zÁn §Ä¢Ý¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄgÉñÀ CAUÀrgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, «zÀÄåvï ªÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀÄ° ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀݪÀjUÉ PÀgÉAl ±ÁPï DV aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ 1) zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ 17 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA (¦AeÁgÀ), ¦AiÀÄĹ «zÁåyð 2)±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ 14 ªÀµÀð 3) gÀªÉÄñÀ UÉƱÉÃgÀ 12 ªÀµÀð 4) «gÉñÀ £ÀAzÀªÁqÀV 15 ªÀµÀð 5) zÉÆqÀا¸ÀªÀ §¼Áîj 19 ªÀµÀð       6) gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÁgÀ 15 ªÀµÀð 7) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄzÀÆÝgÀÄ 13 ªÀµÀð 8) zÁªÀ®¸Á§ §¥ÀàgÀzÀgÀ 17 ªÀµÀð 9) ¸ÀĤ¯ï §¼Áîj 13 ªÀµÀð 10) ©ÃgÀ°AUÀ £ÀAzÀªÁqÀV 14 ªÀµÀð 11) gÀªÉÄñÀ bÀvÀæzÀ 14 ªÀµÀð 12) «ÃgÀ¨sÀzÀæ LzÀ£Á¼À 16 ªÀµÀð 13) UÁå£À¥Àà UÉƱÉÃgÀ 12 ªÀµÀð 14) UÀÄgÀÄgÁd 12 ªÀµÀð EªÀjUÉ ªÉÄÊ-PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ, ¨É¤ßUÉ-ªÀÄÄRPÉÌ-JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ-ºÉÆmÉÖUÉ-vÉÆqÉUÉ E¤ßzÀvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀægÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄzÀ°è aQvÉìUÁV zÁR°¹zÀÄÝ, zÁªÀÇzÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-4-18 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 145/2018 PÀ®A 279,336,337,338,304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2018 gÀAzÀÄ 218 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 35100/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.