Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jul 2012

PRESS NOTE


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀåQÛ §¸ÀtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À D¢ªÁ® UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå aPÀ̺ɸÀgÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÁj£À°è C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀØ CtÚ£À ªÉƨÉʯïUÉ §¸ÀtÚ£ÀÄ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¸ÀtÚ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀtªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 151/12, PÀ®A. 365, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼À¥ÀlÖ ²æÃ. §¸ÀìtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æñÉÊ® ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¦.L., r.J¸ï.©. WÀlPÀ, ºÁUÀÆ ²æÃ. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå, ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ.  

Reported CrimesªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03.07.2012 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ£ÀªÀįï eÉÊ£ï vÀAzÉ ®Qëöä ZÀAzï eÉÊ£ï ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ¤é EªÀgÀ oÁuÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÁ  PÉA¥ÀÄ §tÚ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ. FPÉAiÀÄÄ ©. PÁA. CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É UÉÆwÛ®è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ®Æ ¹UÀ°®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ¤é ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JA.PÉÌ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀAPÀ£Á¼À ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ 05 JA.J-1492 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ZÀ£Àߧ¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ. vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2012 PÀ®A. ,323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- UË¸ï £ÀUÀgÀ FvÀ£À   ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wªÀÄä¥Àà 2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 3) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 4) CAd£ÉAiÀÄ 5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ 6) UÉÆëAzÀÄ 7) JgÉæ ©üêÀÄtÚ 8) eÉÆvɪÀÄä 9) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: UË¸ï £ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ wgÀÄUÁqÀ®Ä zÁj PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¨Éð ºÀZÀÄÑwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨Éð ºÀZÀÄѪÀ°èUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Éð ºÀZÀÄѪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¨ÉðºÀaÑzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ wªÀÄä¥Àà ,£ÀgÀ¹AºÀ®Ä ,wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà DAd£ÉAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÉ DPÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvɪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAd£ÉAiÀÄ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,UÉÆëAzÀÄ ,JgÉæ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀ®Äè JwÛ ºÁPÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ J®ÆègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ 125/2012 PÀ®A. 143, 147,, 341,323,354,504, 506 gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ-08/06/2012 gÀAzÄ 1200 UÀAmÉUÉ aAzÉÆrØ UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ  ¦üAiÀiÁ𢠫eÉÃAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÁd¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-aAZÉÆrØ ºÁUÀÆ 1] vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¢ÃªÁ¤ 60 ªÀµÀð 2] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 50 ªÀµÀð 3] ¸ÀÄ®¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 35 ªÀµÀð 4] ªÀįÁè¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 30 ªÀµÀð 5] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 25 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-ªÀÄAeÁ¼ï vÁ- ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ . EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄ«zÀÄÝ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀaPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÝ EgÀÄvÉÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀvÀzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-59/2012 PÀ®A-341.323..504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠩ÃgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁQð 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUɪÉÄñÀ ¸ÁBC£Àéj ºÁBªÀBªÀĹ  E§âgÀÆ ¸ÀÆ¥Àgï ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01/07/2012 gÀAzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤Ã §ºÀ¼À ZÀ£ÁßV PÁtÄwÛÃAiÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ PÀÄgÀÄ¥ÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁrzÀÄÝ£ÀÄ, CzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ºÁPÀĪÀ°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£Àß ºÀwÛgÀ PÉ®¸À EzÉ ¨Á CAvÁ PÁå±Àgï gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ &§¯Á PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ ¨Áj UÁvÀæzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,67/2012 PÀ®A 504.326 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄqÉØ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÄQðzÉÆrØ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØAiÀÄ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£À n«J¸ï «PÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-PÀÆå-1637 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ fæUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÊPï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀVΣÀ°èzÀÝ PÀ®Äè UÀÄ¢Ý ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ¤ UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ  CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 33/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀåQÛ §¸ÀtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À D¢ªÁ® UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå aPÀ̺ɸÀgÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÁj£À°è C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀØ CtÚ£À ªÉƨÉʯïUÉ §¸ÀtÚ£ÀÄ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¸ÀtÚ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀtªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 151/12, PÀ®A. 365, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ: 03/07/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è, ¥ÀÆeÁ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«, ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢.§¸ÀìtÚ ªÀ-68 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À/PÀÆ° ¸Á-ªÀiÁ£À« FPÉÀAiÀÄÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ £Án PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ «±ÀðgÁAw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÁÝUÀ eÉÆÃqÀ¦AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÇ £ÁUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀĤé D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¸ÀgÉrØAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.n.Cgï. ¸ÀA.12/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ 28  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.