Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
                 ¢£ÁAPÀ:- 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀPÉÃgÁ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ¢£ÁAPÀ:-02.05.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉùUÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ gÁwæ 10UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢lÄÖ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ  ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ: 48,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ UÀAqÀ eÉÊ ©üêÀÄgÁeï, 54 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: JªÀiï.n.JªÀiï. mÁQÃd »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A:-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
1]EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ºÁ°ÃUÉÃgÀ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁd®¢¤ß FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀªÁV vÀPÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï «Ä¹¯É¤ì £ÀA-08/12 gÀ°è §¸ÀªÀgÁd  gÀªÀgÀÄ PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  D ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd F ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀiªÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ  dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A-447.504.506.323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀAzÀÄ 158   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               33,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.